ࡱ> y !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefhijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F oSTcSummaryInformation(<DocumentSummaryInformation8 WordDocument Oh+'0 , 8 D P \hpx _o(u7b Normal.dotmAdministrator8@z>gKO@H@Tc@޸xW/T=WPS Office_11.1.0.10577_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,$ px 2)c 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.10577!3318E8C2DA4143D79B23CBA641DA0E6C0Tableg4\Data WpsCustomData PKSKSc:+.;4b;hHJ?`?(?6S2Y2\$*hN>@;>R?()(?"xE hfNSFNZFCG02021088S [S2021-2023t^^WaNXQceX0WI{+Rċ[yv zN'`xFUeN Ǒ - N [S6qDnTĉR@\ (vz) bhNt:gg 'Y2mTƖV gPlQS(vz) e g 2021t^6g18e v U_ ,{Nz zN'`xFUǑ-lQJT ,{Nz xFU{w ,{ Nz T Tag>kSkvsQĉ[ v^cO NRPge 1.1wQ grzbblN#NvRcOlNfNbvQN~~v%NgbgqI{feN 1.2wQ go}YvFUNOTePhQv"RO6R^0cO2019t^^b2020t^^v"Rbh"Rbh\^SbDN:Ph0)Rmh Y2020t^1g1eNTbzvO^FU S NcO"Rbh0 1.3 gOl4~z6eT>yOODёvo}YU_cO2020t^1gNegNaN*NgvOl4~z6eT>yOODёvvsQPge 1.4wQ ge\LT T@b_vYTNNb/gR9hncyvBlcOe\LT T@b_vYTNNb/gRvfNbXf 1.5SR?e^Ǒ-;mRMR3t^Q(W~%;mR-Nl g͑'YݏlU_vfNbXf0 O^FUwQ gW0WĉRYN~SN ND(TW0WtetN~SN ND(0 30Ǒ-N"~O^FUNTTSOb__bh0 N0SǑ-eN e2021t^6g18e8:302021t^6g25e17:30SNe l[GPedY 0Wp0e_,gyv(WQ Nb T-pNT N}xFUeN T\o(WO^FU{vFQ Nb T|~Q@W:Nhttp://221.231.107.42/ ۏLd\O0Vb T-pNxFUeNMRlQ[UUSMOOo`v^cN[8h laeNS.U*bbke0yr+Rc10b TOo`[8heR:NV*Nekke830011000143001700020O^FUb TOo`cNT e5u݋T|bUSMO]\ONXT (Wĉ[eQ ]\ONXTꁨR[TO^FUcNvOo`ۏL[8h030Y gS_eb T~_gvyv NO^FU(W1700NTcNv SN5u݋T|bUSMO]\ONXT 1800NTcNv0R NN*N]\Oe[8h0T5u݋0515 89791606 0 e_Q N N} .UN0CQ/N0T\o(WO^FU(W Nĉ[veQ-pNT N}xFUeN01uNbheNS.U|~ elƋ+R0CQ/eN EebheN|~-NxFUeN.UN:N0.01CQ O^FU(WSNxFUe SNQUSMO/eNfRt؏Kb~0 V0T^eNcN *bbke2021t^7g2e15p00RSNe 0Wp[SlQqQDnNf-N_/n549S [SL?e[yb@\N|i _hS0 N0T^eN_/T e2021t^7g2e15p00RSNe 0Wp[SlQqQDnNf-N_/n549S [SL?e[yb@\N|i _hS0 mQ0lQJTgP ,glQJTS^KNew5*N]\Oe0 N0vQNeEQN[ 10e\~Oёpe:NbNNv5%0e\~OёvwQSOĉ[xFUeNvsQag>k0 20ċhRl~TċRl 30Vu`2c O^FUNxFUT^eNvNXTM4bSi SO)nck8^ۏeQ_h[vNXT ؏{Q:yς^x~x 0 kQ0Q[,g!kǑ-cQ cN Ne_T|0 001.Ǒ-NOo` Ty[S6qDnTĉR@\ 0W@W[SWWS'YSC^808[ T|e_Bޏf 0515-87214160 2.Ǒ-Nt:ggOo` T y'Y2mTƖV gPlQS 0W0@W[S/n539SVM01 T|e_1f 0515-87384699 3.yvT|e_ yvT|NBޏf 1f 5u0݋0515-87214160,0515-87384699 4.v{:[S"?e@\?e^Ǒ-y T|Nsg 5u0݋0515-69917082 2021t^6g18e ,{Nz xFU{w SRzN'`xFUvO^FUN N{y xFUO^FU b O^FU N0;`R 10(uV 1.1 ,gzN'`xFUeNN N{yxFUeN N(udkyv0 20yvǑ-e_ ,g!kǑ-ǑSzN'`xFUve_0 30TyOODёvvsQPge YpSN 4 O^FUwQ gW0WĉRYN~SN ND(fN YpSNTW0WtetN~SN ND(fN YpSN 5 vQNzN'`xFUeNSvQċ[elTċ[hQBlcOvTSNfvQb/gD(Dm,gyv~bNXTh 2.1.9[,gyvvb/geHhe(WNShfN\-N cNT^eNe&^0RT^eNcN0WpNNShfN TecN OxFU\~ċ[0;NSb 1 O^FU%NgbgqoR,g SN0Y%Ngbgq N&^N~xv SScO YpSNFO{RvO^FUUSMOlQz v^vcň(WNShfN-N0 4 O^FUwQ gW0WĉRYN~SN ND(fNSNTW0WtetN~SN ND(fNSN 3 vQNzN'`xFUeNSvQċ[elTċ[hQBlcOvTSNfvQb/gD(Dk N0T^eNvN 10T^eNv[\Th 1.1xFUO^FU^%Ne_xFUT^0 Ta^xFUT^ gHegvxFUO^FUe NBl_N NAQO9evQT^eN0 TeSxFUT^ gHeg~_gv@b gCg)RNINRGW^ev gHeg0 V0xFUNċ[ 10xFUN_ 1.1Ǒ-N\(WǑ-eN-Nĉ[veT0Wp~~xFU_YN_ N_1uǑ-NbbhNt:gg;Nc xFUO^FU^QeQ-^ SRxFUvO^FUl[NhNbcCgN{Q:y gHeNNfvQN Y NQ:yNNfvQNv vQT^eN\OeHeT^eNYt0 yr+RcNSN NS>e(WT^Pge-N ^:d&^xFU_YN_s:WOg0 20xFU\~ 2.1 xFU_YN_~_gT Ǒ-N\zsS~~xFU\~ۏLċ[0 2.2xFU\~1u?e^Ǒ-ċ[N[0Ǒ-NNh~b NNXTgb&{T?e^Ǒ- gsQĉ[0 30xFUċ[Ǐ zvO[NlQck 3.1xFU\~0Ǒ-N]\ONXT0vsQvcwNXTI{Nċ[]\O gsQvNXT [ċ[`QNS(Wċ[Ǐ z-N`vV[y[0FUNy[ gO[#N0 3.2(WxFUċ[Ǐ z-N xFUO^FU N_NNUOL:Nq_TxFUċ[Ǐ z &TRvQT^eN\\O:NeHeT^eN0 3.3xFU\~bXT^S_ cgq[‰0lQck0[NavSR 9hncxFUeNĉ[vċ[ z^0ċ[elTċ[hQۏLrzċ[0*g[('`T^xFUeNvT^eN ceHeT^Yt xFU\~^S_JTwcNT^eNvxFUO^FU0 40ċ[Ǐ zvon0fTfck 4.1xFU\~(W[T^eNv gHe'`0[te'`TT^ z^ۏL[ge SNBlxFUO^FU[T^eN-N+TIN Nfnx0 T{|h NNb gf>feW[T{vQ[I{\OQ_von0fbfck0xFUO^FUvon0fbfck N_QT^eNvVb9eST^eNv[('`Q[0 4.2c0RxFU\~BlvxFUO^FU^>mN cxFU\~wveT0WpZPQfNbon0fbfck0xFUO^FUvon0fbfck^S_1ul[NhNbcCgNh~{W[bRvlQz01ucCgNh~{W[v ^S_DlNcCgfN0xFUO^FU:N6qNv ^S_1u,gN~{W[v^DNf0 4.3 c0RxFU\~onBlvxFUO^FUY*g cĉ[ZPQon vQΘi1uxFUO^FULbb0 50[T^eNvR[ 5.1T^eNR[R:NDk0agNTĉk0[xFUeN\OQv[('`SR/fxFUeNv gHe~bR xFU\~\NfNbb__ Tew@b gSRxFUvxFUO^FU0xFUO^FU^S_ cgqxFUeNvSR`QTxFU\~vBl͑ecNT^eN v^1uvQl[NhNbcCgNh~{W[bRvlQz0 6.1.2 xFUeNYY~RfǑ-hvvb/g0 gRBlv xFU~_gT xFU\~\Bl@b g[('`T^vxFUO^FU(Wĉ[eQcNgTbN0 gTbN/fxFUO^FUT^eNv gHe~bR0&{T 0?e^Ǒ-zN'`xFUǑ-e_{tfLRl 0,{ Nag,{VyS 0"?esQNzN'`xFUǑ-e_{tfLRl gsQveEQw 0"^[2015]124S ĉ[`b_v cNgTbNvxFUO^FUSN:N2[0 xFUO^FU*g(WxFU\~ĉ[veQ[bgTbNvƉ:N>e_xFU vQxFUT^ ceHeT^Yt0gTbN{1uxFUO^FUl[NhNbcCgNh~{W[bRvlQz0]cNT^eNvxFUO^FU (WcNgTbNKNMR SN9hncxFU`QQxFU0 6.1.3 TxFUO^FUgTbN~_gT,YxFU\~:NxFUO^FUvbNf>fNONvQꁫb,g mZv`azN gSq_TFUT(ϑT NڋOe\~v R gCgBlvQ(Wĉ[vgPQcOfNbeNNNft1u v^cNvsQfPge0xFUO^FUb~fb*g(Wĉ[gPQcOfNbf b} gfNbfFONelfvQbNTt'`v RxFU\~ gCgSmvQbNDkĉ[v`b_Y (WǑ-Ǐ z-N&{TBlvxFUO^FUbbN*gǏǑ-{bgؚPNvxFUO^FU N3[v0 N0bN 10nx[bNUSMO 1.1 xFU\~9hnc~TċR`Q cgqċ[_R1uؚ0RNOz^cP3 TbNP xFUO^FU v^Qċ[bJT0&{T,geN,{6.1.2ag,{ N>k`b_v SNcP2[bNP xFUO^FU0ċ[_Rv Tv cgqgTbN1uNO0Rؚvz^cP0ċ[_RNgTbNv Tv 1uǑ-NYXbxFU\~ǑS:gbSe_nx[0 1.2Ǒ-Nnx[bNO^FUT Ǒ-N\(W _lς[-[SlQqQDnNfNh 0 vW^?e^Ǒ-Q S^bN~glQJT lQJTgP:NN*N]\Oe0 1.3 gEQRncf bNxFUO^FUQs NR`QKNNv N~g[ \SmbNDfNONvQꁫTtb,gNSelcOfv 5 Nn,gxFUeNĉ[v[('`Bl FO(Wċ[Ǐ z-NS*gxFU\~Ssv 6 bNTeckS_t1ub NNǑ-N~{?e^Ǒ-T Tb*g cgqxFUeNnx[vNy~{?e^Ǒ-T T 7 \?e^Ǒ-T TlS 8 l_0lĉ0ĉzĉ[v^\NbNeHevvQN`b_0 20(uYt 2.1O^FU:NxFUeN0Ǒ-Ǐ z0-NhbbN~gO]vCgvS0R_c[v SN(WwSb^wvQCgvS0R_c[KNew7*N]\OeQ NfNbb__TǑ-N0Ǒ-Nt:ggcQ(u0 Ǒ-NBlO^FU(Wl[(ugQN!k'`cQ[ TNǑ- z^sv(u0 cQ(uvO^FU^S_/fSN@b(uyvǑ-;mRvO^FU0 N^wvQCgvS0R_c[KNe /fc 1 [SN(uvxFUeNcQ(uv ^S_(WSxFUeNbxFUeNlQJTgPJ\nKNew7*N]\OeQcQ 2 [ċ[Ǐ z0-NhbbN~gcQ(uv ^S_(Wĉ[v(ugQcQ0 2.2O^FUcQ(u^S_cN(uQT_vfPge 1 O^FUvY Tb Ty00W@W00T|NST|5u݋ 2 (uyvv Ty0S 3 wQSO0fnxv(uNyTN(uNyvsQvBl 4 N[Onc 5 _vl_Onc 6 cQ(uveg 7 (uN:N6qNv ^S_1u,gN~{W[v^D gHeNf(uN:NlNbvQN~~v ^S_1ul[NhN0;N#N bvQcCgNh~{W[bvz v^RvlQ z(uN:NTTSOv RGW{TTSOTel[NhN0;N#N bvQcCgNh~{W[bvz v^RvUSMOlQz 0 *g cBl~{W[bvzv:NeHe(u Ǒ-NbNt:gg\ NNSt0(uNYXbNt(uv ^S_TǑ-NbNt:ggcNcCgYXbfN v^}fYXbNtvwQSOCgPTNy0 2.3Ǒ-NbNt:gg6e0R(uQT \[(uvb__TQ[ۏL[g Y(uQQ[0kUSMO Ty[SlQqQDnNf-N_ _7bL-NV?ePĄLN gPlQS[SWSW:S/eL^S9320020100589877770-NhbN O^FU_NSNǑ(uLOQb__cNe\~Oё Ǒ(uLOQcNv LOQ_{NvQUSMO&7b_7bLQwQ0LOQgP_{'YNyv] z v[E]g S_LOQ0Rge yv] z *g[E[] -NhbN O^FU_{(WOQ0RgMR\OQ^g ^ggP_{'YNyv] z v[E]g &TR Ǒ-N gCgl6evQe\~bO0 Oncv"-02020012SeNĉ[ -NhO^FUwQ gAAċ~SN Nb80RN N O(uI{~vT[SlQqQDnNf-N_cO,{ NeO(ubJTSNT YpSN e\~Oё\Q c3%4~0 -NhO^FU Nu[,gxFUeN~[ N ceN~e\~OёI{9(u q_Tbcߏ~{T Tv Ǒ-N\SmvQ-NhDk yv Ty[S2021-2023t^^WaNXQceX0WI{+Rċ[yv 2ueǑ-N [S6qDnTĉR@\ YNeO^FU ,g!kǑ-bh;mRvbNO^FU 9hnc 0-NNSNlqQTV?e^Ǒ-l 00 0-NNSNlqQTVT Tl 0I{l_lĉvĉ[ 2u0YNSe cgq'Y2mTƖV gPlQS~~vsQN[S2021-2023t^^WaNXQceX0WI{+Rċ[yvyvSFNZFCG02021088S vbh~g ~2u0YNSeOSFU 1\ gsQNybY NT T Se Ta%Nk00 N0T TQ[ 10T T gRQ[ 9hncbheNvBlNS N~vvsQBlhQb[b[S2021-2023t^^WaNXQceX0WI{+Rċ[yv0 20~b,gT Tv gsQeN NRN,g!kǑ-;mR gsQveNS gsQDN/f,gT T NSRrRv~bR N,gT TwQ g TI{l_HeR ُNeNSbFO NPN bhǑ-eNyvSFNZFCG02021088S YNecOvxFUT^eNTbhbNh YNe(WxFUǏ z-N@b\OvvQNb0Xf0fNbonI{ -NhwfN vsQhQ0ĉS gsQb/geN T TDN+TYNexFUT^eN-Nv 0zN'`xFUQ 00 0xFUT^bNh 00 gRb0NTMn`QbgeN0b/gfeNI{0 2uYNSeFU[vvQNeNI{0 N0T Tё 10wQSOpenc c N~6enxeX0Wby{0Nl^\Q CQ/N(Nl^'YQ) CQ/N0 20YNe(We\LT TǏ z-N,@bSuvhQuN0u;m9(uGW1uYNe#0 N0z9 10-NV?e^9hncsLzlĉ[[YNe_6ev0N,gT T gsQvNRz9 GW1uYNeb0 20(W-NVXYSuvN,gT TgbLǏ zvNRz91uYNeb0 V0e\LgP9hncbhNBl (Wĉ[veQ[bNR0 N0 gR0Wp [SWVQ2uec[0Wp0 mQ0N>ke_N>kNNl^ǏL~N ~NGl-NhNvUSMOL&7b0wQSON>kE^^Y N yveN>k kt^~{N!k kt^wQSOё:N-NhUSNXNN[ENpe -NhUSMO cBlcNbg~6eTk 2ue gCgcMR3)YNfNbb__wYNe~bkT T0 9.1.3^~2uefNb Ta YNe N_TNUO,{ Ne2TyvvNUOQ[0 9.1.4YNe N_TNUO,{ Ne2N2ue_0RbxvzSsv2ueQOo`0 9.1.5YNeNXT(W2ue;mRe ,TN2ue gsQNXT[cT_[0 9.1.62uecQ6eVTYNecOv gsQDee YNe^ cgq2ueBl\ gsQDeSvQ Y6RNԏ؏2ue0 9.1.72ue(Wyv~_gT gCgBlYNecObheNTT TBl-N~[vhQDe0 N YNeCg)R 9.2.1YNe gCgBl2ueu[,gT Tĉ[SvQDN0 9.2.2*g~YNefNb Ta 2ue N_TNUO,{ Ne2TyvT T0T9(uI{vsQvOo`0 AS0Se#N N 2ue#N 10.1.12ue_{u[,gT TKNĉ[SvsQl_ĉ[0 10.1.22ueTYNecOS`0~vDe v^ODevw['`0Qnx'`0 N YNe#N 10.2.1YNe_{u[,gT TKNĉ[SvsQl_ĉ[0 10.2.2YNe N_b~2ueYXbYNexvzQ[vvsQT [2uevTYNe_{~Nck_vfNbT{ Y v^^wQ gyf['`T(u'`0 10.2.3YNe cgq,gT TSDN:N2uecO gR]\O YNe[yv~;NbXTۏLtee {fNb__2ue Ta0 ASN0N)RCg YNe^O2ue(WO(u'ir0 gRbvQNUONRe NS,{ NecQOrvQN)RCg0FUhCg0HrCgT]NCgvcc0NeQsNUO,{ NecQOCgcc YNe_{N,{ NeNm v^bbhQ#N0 ASN0NCgbOYNeO@bNNv gRv@b gCg[hQ^\NYNeNeNUObb0g\I{NCgUtu0 AS N0ݏ~#N cgqhfNvĉ[TV[v gsQĉ[Yt0 ASV0b/ghQ &{TV[sLb/ghQv^nbheNBl0 ASN0(ϑO 10YNe cgqV[ĉ[vhQTxFUeNĉ[vhQgbL0 20YNe^ cbxFUeNĉ[v gRBl0(ϑhQT2uecOĉ0_wcv gR0 30YNecOv'irb gR(W(OgQV'irb gR,gv(ϑSuEe YNe^#MQ9O9ebfbc0 40Y(W gRO(uǏ z-NSuzS YNe(Wc0R2uewT(W8\eQ0R2ues:W0 ASmQ06evhQTel 6e]\O1uvsQ;N{02ueb2uec[vUSMO TYNeqQ TۏL01uvsQ;N{02ue[bgv(ϑ0ĉkv10% v^R_؏2ueNvhQT T>k0 0060(W2uecON_v]\OagN v^NONT T>k ce0RMO YNe*g cT Tĉ[vegcNbge ^T2ueTPbg_c1Y9 k)Yvbg_c1Y9:N2000CQ0V)Yl0N0?e^L:N02uecOvDe NQnxI{[‰SV bv] zbg YNe NbbTP#N0 0070YNecOvbg(ϑ NTkv10%vݏ~ё0 ASkQ0l d2ueNHQfNb TaY YNe N_lNUOvQ^e\LvT TINR0 AS]N0(u7bW YNe^:N2uecOpencTvsQ^(uoNebv|~W v^:N@bWNXTcOd\OKbQ0WDeSINI{0YNe[cb/gNXT(W2ue@b(WUSMO{pۏLNW0W~g^~Ǐ2uevfNbS0 NAS0.UT gRNb/g/ec 10Y gpenc^O9e0[U0GS~ GW^MQ9ۏL0YNecOkhT7)Y k)Y24\ev.UT gR (Wc0R(u7bwTS^e NYN4\e O Ye NYN48\e0 20YNecOfNbvb/g gRb fnx.UT gRv gRe_0V0SQ[0 NASN0[hQ YNe_{Qyv[eSbgeNcNǏ z-Nv[hQ0YV gRbNT(ϑ NTt0 NZWV NSNR6q_cOW bv gRb'ir_cOWTN$O[NEe NSb NSbRV } 1uYNebbhQ#N NASN0 NSbRNNYt 22.1(WT T gHegQ NUONeV NSbRNN[ Ne\LT T RT Te\LgS^ vQ^gN NSbRq_Tgv T0 22.2 NSbRNNSuT ^zsSw[e v^[ gsQCgZ:ggQwQvf0 22.3 NSbRNN^~120)YN N Se^ǏS}YOSFU nx[/f&T~~e\LT T0 NAS N0Nv㉳Q 23.1(WgbL,gT TǏ z-N@bSuvbN,gT T gsQvNRNz 2ueTYNe^ǏS}YOSFUvRlۏL㉳Q0YNOSFU_Y30)YQN N㉳Q SN3uN0 23.2N^9hnc 0-NNSNlqQTVNl 0vĉ[T2ue@b(W0W g{CgvN:gg3uN0 23.3NQ:Ng~Q [2ueTYNeGW g~_gR0 23.4(WNg ,gT T^~~gbL0 NASV0T TuHeSvQ[~[Ny 24.1T T~Sel[NhNbcCgNhN~{W[v^RvUSMOlQzTuHe0 24.2bheNTbheN-NbheSvR:N,gT Tv NSRrRv~bR N,gT TwQ g T7hHeR0 24.3YNe^Q-NhTyv[eg[te*NhTsX0e0S0~SI{vOb v^\ gsQ9(uhQQ(WbhbN-N0O'gYSu[sX0e0S0~SI{Nu4xOW dǑSceb` YSrY SYN_cOWe0S0~SI{N PvZ>k (Wte*N'>k-Ncbd0 24.4,gT T*glfNy hfN-N gĉ[v chfN-Nvĉ[Yt l gĉ[v cgqV[v gsQĉ[Yt0 24.5,gT TN_LcN T TSeTSN SL?e[yb@\XN NtlQSXN0 T Tze T Tz0Wp ,gT TSe~[ TuHe0 2ue(lQz) YNe(lQz) OO @b OO @b l[NhNbcCgYXbN l[NhNbcCgYXbN _ 7b L _ 7b L & S & S ,{Vz Ǒ-yvBl N0yvi 10yv Ty[S2021-2023t^^WaNXQceX0WI{+Rċ[yv 20yviQ:NۏNekR:_0W(ϑ^N{t]\O [U0W(ϑI{+RċNSO| [s0W(ϑpeϑv^͑{t 9hnc 0_lςwVWDnSsQNۏNekR:_W0W~Ttelyv0W(ϑI{+Rċ[]\Ovw 0ςVWDS020160382S 0 0sQNۏNekR:_eEQ0W(ϑċ[]\Ovw 0ς6qDS02021059S I{eNBl [T{|W0Wtelyv (W3uyvz]6eMR ~~_U\0W(ϑI{+Rċ[]\O ͑p[eX0WT(ϑcGS0W_U\(ϑI{+Rċ[ (Wċ[Ǐ z-N^%Nke_ c,geN,{ NzT Tag>k-NvvsQag>kgbL0 V0vQ[ vQ[*g=\Ny cV[00We gsQl_0lĉ0ĉzĉ[Rt0 N0^EQRT^vb/gĉTFURag>k ,geN@bcQvb/gĉSBl0N>ke_0N'0Wp0N'e0OOgP0 gRQ[I{͑FURBl O^FU^EQRT^ &TRċhYXTO gCgL`[:N[('`b͑'YOPy0 ,{Nz ċ[elTċ[hQ N0xFU\~ ,gǑ-yvxFU\~vbXT1uvsQvN[0Ǒ-NNhI{ gsQNXTgb0 N0T^eNRekċ[DyOODёvvsQPge YpSN 4 O^FUwQ gW0WĉRYN~SN ND(fNSNS YpSNTW0WtetN~SN ND(fNSNS YpSN 5 SR?e^Ǒ-;mRMR 3 t^Q(W~%;mR-Nl g͑'YݏlU_vfNbXfSNfeW[T{vQ[ xFU\~SNfNbb__^S_1uxFU\~N[~{W[ BlO^FU\OQ_von0fb~ck0xFU\~v͑on0fbeck^S_Ǒ(ufNbb__ 1uvQcCgvNh~{W[ v^ N_QT^eNvVb9eST^eNv[('`Q[0 N0~ċ[ċR~R xFU\~N[ǏN Nċ[0nx[:N[('`T^xFUeNBlvO^FUN bN 0 b/gR 0 FURR I{ N*Neb[bheNۏL~Tċ[0ǑSR6R cgq_R1uؚNONu3 TbNP xFUO^FU0Ǒ-N9hncxFU\~bXTcOvfNbċhbJT nx[bJT-NcPvc T,{NvbNP xFUO^FU:N-NhN0 ċ[yvċRyRk-NfnxS+TeX0WWXS7hSRgvsQ]\OQ[vvkcON*N_2R gؚ_12R0 lN NN~ c2uYNSe~{T Te:NQ bhecOT TSN NcO N_R RSlST T NR0yv~bXT12R10yv#NO^FUbbeQv,gyvvyv#NwQ gؚ~] z^Lyv_4R l g N_R 20O^FUbbeQv,gyvvyv~NXTdyv#NY wQ gsXOb-N~SN N] z^Lyv k gNN_2R ,gygؚ_8R0 lcOvsQfNSN fN:NQ NSbpSv,pS gnpfvN~xv^RvbhN~lQz &TR N_R0l1. Nċ[-NBlcOSNv^ TecO YpSN ň(WNShfN-N SN>en(WNShfN-N eň0NcOSNbNcO YpSNvGW NNS0 20cOZGPfPgev SmċhDe_cQ+T| NnbvCg)R0 4.bN TaNĉ[vT^eN_/Tewu_,gT^eN v^(Wĉ[vxFUT^ gHeggnKNMRGWwQ g~_gR0 5. TaT5ecO5eSSYBlvNxFU gsQvNUOncbDe v^Obe]cOT\cOveN/fw[v0Qnxv0 6.,gyvNenxbN,be\9hnczN'`xFUeNvĉ[ %NkI{L?eYZ0 YblQS(WMR3t^Q g͑'YݏlU_ RƉ:NblQSQwQvXf:NZGPPge bUSMO?aac6ev{蕄vv^YZ0 O^FUhQylQz l[NhNbvQcCgN(vzb~{W[) t^ g e 40e\LT T@b_vYTNNb/gRvXf X f [S6qDnTĉR@\ blQSwQYe\LǑ-eN [S2021-2023t^^WaNXQceX0WI{+Rċ[yv FNZFCG02021088S T TvYTNNb/gR0 yrdkXf0 O^FUhQylQz l[NhNbvQcCgN(vzb~{W[) t^ g e -N\ONXfQ] z0 gR Y g ,glQSTTSO ѐ͑Xf 9hnc 0?e^Ǒ-Oۏ-N\ONSU\{tRl 0("^02020046S)vĉ[ ,glQSTTSO [S6qDnTĉR@\USMO Ty v[S2021-2023t^^WaNXQceX0WI{+Rċ[yvyv Ty Ǒ-;mR gRv gRUSMOhQ1u&{T?eV{Blv-N\ONbc0vsQON+TTTSO-Nv-N\ON0~{RSaTOSv-N\ON vwQSO`QY N 1. hv Ty ^\NǑ-eN-Nfnxv@b^\LN LN6R FU:N ON Ty NNNXT N %N6eeQ:N NCQ DN;`:N NCQ ^\N-NWON0\WON0_WON 2. hv Ty ^\NǑ-eN-Nfnxv@b^\LN LN6R FU:N ON Ty NNNXT N %N6eeQ:N NCQ DN;`:N NCQ ^\N-NWON0\WON0_WON & & N NON N^\N'YONvR/e:gg NX[(WcN:N'YONv`b_ _N NX[(WN'YONv#N:N TNNv`b_0 ,gON[ NXfQ[vw['`#0Y gZGP \Olbbv^#N0 ON Tyvz eg NNNXT0%N6eeQ0DN;`kXb NNt^^penc e NNt^^pencvebzONS NkXb0 Yl{ cǑ-nUSyRfkyNTvuNON Ty v^ cXfQQ[\kyNTuNONv`QY[kXQ[te0Y gWov R@bWoyvuNON\Ɖ:N^\_ON O^FU NQNS\_ONNO> h 7 CharCJOJQJaJ5>O> h 8 CharCJOJPJQJaJ>O> h 9 CharCJOJPJQJaJD3@DRh 3^\`\CJ"OJaJKHB@BpvU_ 7a$$^CJ"OJaJKH@@@"}_ 8 VDxx^xCJ"OJaJKHR1@R"RhS$!dh hh^hWD8` CJPJ^J:O!:! RhS CharCJPJaJKH:@2:$cke)ۏ#dpWD`^J:OA:# cke)ۏ CharCJOJaJKH8"@8&l%CJOJPJQJ^JaJ:Oa:%l CharOJPJQJ^JKH@@@"}_ 5'VD ^ CJ"OJaJKHR0@RRhyv&{S( & F hCJOJPJaJKH<Y@<*ech~gV)-D M ^JJOJ) ech~gV CharCJaJKHfH q 6@6,ybleW[+a$$ OJQJ^J@O@+ ybleW[ Char1CJOJQJaJKH@@@"}_ 6-VD^CJ"OJaJKHBK@B/y|T.d 9DH$`CJ^J2O2.y|T Char CJaJKH<Q@<1ckee,g 30xCJ^JaJKH2O20 ckee,g 3 CharCJP?@"P3~_g'2d 9DH$VD4d^d`CJ^J4O142~_g Char CJaJKH4B@B45ckee,g4CJ OJQJ^J@OQ@4 ckee,g Char1CJ OJQJaJKH\T@b\e,gWW(6a$$VD(^(UD]`CJOJPJaJKH<6@r<Rhyv&{S 27CJ"OJaJKH@ @@"}_ 48VDXX^XCJ"OJaJKHB@BpvU_ 59a$$H^HCJ"OJaJKHH@HpvU_ 3:a$$^CJ"OJaJ6KH]*Z@*<~e,g;QJ aJTOT;~e,g Char,CJOJPJQJ aJKHmH sH nHtH_Hj9@jRhyv&{S 5+=d 1$VD ^WD8`CJOJPJaJKHB@BpvU_ 8>a$$^CJ"OJaJKH@ @@"}_ 3?VD^CJ"OJaJKH0L@0Aeg@VD d^d^J2O2@eg Char CJaJKHVR@"VCckee,g)ۏ 2BdYDxVD^CJPJ^JaJ>O1>B ckee,g)ۏ 2 Char CJPJKH2@B2EyblFhe,gD CJ^JaJ8OQ8D yblFhe,g Char CJaJKH@ @b@G0uFa$$G$ 9r CJ^JaJ2Oq2F0u Char CJaJKHR@RI0u w'Ha$$G$ 9r &dP CJ^JaJ2O2H0u w Char CJaJKHf@fpvU_ 1JdXDxa$$ $ %CJOJQJ5mHsHnHtH\]B@BpvU_ 4Ka$$v^vCJ"OJaJKHh/@hRh1Ld 8$7$9DH$^\`\CJ"OJaJKHmH sH T@TNle,g!Md<a$$9DH$`CJ^JaJKH2O2M le,g CharCJaJB@BpvU_ 6Oa$$^CJ"OJaJKHLS@LQckee,g)ۏ 3PYDxVD^ CJ^JaJ>O>P ckee,g)ۏ 3 Char CJaJKH@@@"}_ 7RVD^CJ"OJaJKH@@@"}_ 9SVD@@^@CJ"OJaJKHF@FpvU_ 2Ta$$^CJ"OJaJKH:B@BpvU_ 9Ua$$^CJ"OJaJKH:P@b:Wckee,g 2VdYDx^J:Oq:V ckee,g 2 Char CJaJKHe@Y HTML @`^h(]d <a$$@&9DH$`CJ OJQJ^JaJ 5\@O@]h CharCJ OJQJaJ 5KH\2j@2`ybl;N_OJQJ5\<O<_ ybl;N CharCJaJ5KH\DM@ADbckeL)ۏaxWDd` CJOJQJ:O!:a ckeL)ۏ Char CJaJKHf@3fQ*<X@q<:_B*phCJOJQJaJ6]@g@@HTML SbW[:gCJOJPJQJ^JaJ:U@:0cB*phCJOJQJaJ>*('@(ybl_(uCJaJ0&@0l_(uOJPJQJH*LOL Char Char23CJOJPJQJaJ5KH:O:headline-content20O0 wgtcolor230J <O< ckee,g 3 Char1 CJaJKH<O<q 8^ĉ Char Char CJaJKH@O@p8^ĉqXDd8YDd8n^n^JaJFO!F ybl;N Char1CJOJQJaJ5KH\:O1: Char Char19 CJaJKHPOAP Char Char25"CJOJPJQJaJ5KH\_H0OQ0 javascript0J (Oa(p141CJaJ*Oq*numtype0J *O*ALT+Z Char,hcke Char1,cke^)ۏ Char,yrp Char,VS Char,ckeL)ۏ$NW[ Char,Normal Indent Char Char,hcke Char Char,cke^)ۏ Char Char Char,h4 Char Char,)ۏ Char,ckeS Char,4l NoN Char,Body Text(ch) Char,)... Char,N Char,cke N)ۏ Char,hV Char,ckeS~ Char,ؒdrad Char,???nd CharCJOJPJQJ^JaJlOl(fc29b72b2d-0f96-4242-8933-4c84e9a3e63f-10J \O\ Char Char26.CJ OJPJaJ 5KHmH sH nHtH_H\6O6 ckee,g Char CJOJKHHOH Char Char20CJOJPJQJaJKHlOl(fc01294d3e-4153-482a-aea1-4b54892b7913-10J FOFh Char1CJ OJQJ^JaJ 5KH\ROR textnorm_chn1 B* ph!%JCJOJQJ^Jo(aJROR Char Char25"CJOJPJQJaJ5KH\_HPOP text_list1$B*phCJOJQJ^Jo(aJ@.O!.style31CJaJFO1Fapple-converted-space0J @OA@ Char Char22CJaJ5KHlOQl(fc01294d3e-4153-482a-aea1-4b54892b7913-00J .Oa. wgtcolor50J NOqNHTML O> Char Char22CJaJ5KH4O4 bumpedfont200J <O < u w Char Char CJaJKH4O 47h_ [SO \V CJOJQJXO! X Char Char1,CJOJPJQJ aJKHmH sH nHtH_H^O1 ^ Char Char26.CJ OJPJaJ 5KHmH sH nHtH_H\^OA ^Footer1 Char Char$CJPJaJKHmH sH nHtH_H:OQ :css41CJOJ QJ o(aJ@"Oa "p120J `Oq `Table Text Char Char CJOJQJmH sH nHtH_H@O @ le,g Char1CJOJQJaJKH4OR 4 ckeL)ۏ Char10J5^O ^ ckee,g)ۏ Char0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_HZO Z Char Char11*CJ4PJaJ,5KH,mH sH nHtH_H\:O : Para headCJOJPJQJFO F Char Char20CJOJPJQJaJKH$O $h*TOQ T hfNckeO > ~_g Char1CJOJQJaJKHvO v Char Char Char Char Char,CJOJPJQJ aJKHmH sH nHtH_HHO H Char Char21CJOJPJQJaJKH<O <loginB*phCJOJQJaJ^O ^ Char Char24.CJOJPJaJ5KHmH sH nHtH_H\:O! :txt1CJOJ QJ o(aJ5\PO1 P Char Char27"CJ OJPJQJaJ 5KH\_HXOA X Char Char11*CJ4PJaJ,5KH,mH sH nHtH_H\*OQ *H1 Char,Heading 0 Char,Fab-1 Char,PIM 1 Char,Section Head Char,Header1 Char,h1 Char,1st level Char,l1 Char,Heading One Char,1 Char,wSh Char,zh Char,Header 1 Char,z Char,,{*R Char,,{Az Char,H11 Char,H12 Char,H111 Char,H13 Char,H112 Char,Heading 11 CharCJOJPJQJ^JaJKH(Oa (style30J 0Oq 0style361CJaJ8O 8ckeL)ۏ 2 Char10J<O <y|T Char1CJOJQJaJKHNO Nfont181'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*JO J Char Char23CJOJPJQJaJ5KHBO Bcolor_2B*phfffCJOJQJaJ5ZO Z\V k= [SO Char Char Char Char1CJKHbO b\V k= [SO Char Char Char h hPJaJ<O < h4Y Char Char CJPJ@JO Jh4Yd@a$$G$9DH$PJ^JaJ@KHFO F Char Char21CJOJPJQJaJKHPO! P0-NI{mEmRh 1 - :_eW[r 61B*ph6]4O1 4 bumpedfont150J XOA X Char Char,CJOJPJQJ aJKHmH sH nHtH_H0OQ 0 i_rRhW[&{ CJaJKH6Ob 6 i_rRh1WD`^J\Oq \lQecke Char Char(CJOJPJaJKHmH sH nHtH_HXO XlQeckeWD`(CJOJPJaJKHmH sH nHtH_HlO l(fc29b72b2d-0f96-4242-8933-4c84e9a3e63f-00J @O @hO> RQk= CharCJOJQJaJKH@@@RQk=WD`OJQJ^JaJFOFNormalCharacterCJOJQJaJJOJ UserStyle_1380J CJOJPJaJKHhOh BodyText1I2(G$1$9DxVD^WD`CJOJPJQJFOFi_r^~1 CJaJKHmH sH nHtH_H^O^List 1'dh8$7$1$5$H$ ^ `CJOJaJKHVOVNormald8a$$1$9DH$CJ"mH sH nHtH_HzOzxl76?a$$1$9D$dN%dO[$d\$dCJOJQJ^JaJKHHO"HvU_eW[da$$1$CJOJQJaJKHO2xl92aa$$1$9D$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHOBxl72W1$-DM $dN%dO&dP[$d\$dCJOJQJo(aJ5KH.OQR.cke2 `5LObLfont81$[$d\$dCJOJaJ5KHOrxl37W1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dB*phCJOJaJKHtOtpi_r^~ - :_eW[r 61da$$1$@& B* ph6_CJOJQJaJKH4O4 T͋ʑ11`VOV T͋ʑ#d 9DH$ ^ `CJ"OJaJKHNONeW[ d8 H!.].,`,CJOJaJKHOxl38W1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJo(aJKHOxl113aa$$1$9D$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHPOPPa4da$$8$7$H$CJOJPJ^JaJKHLORLl4a$$$B*phCJ"OJaJ5KHmH sH O ؞k=W[SO Para Char Char Char1 Chardh^`CJOJaJKHOxl64F1$-DM $dN&dP[$d\$d#B*phCJOJQJo(aJ5KHTO"ThOB>Char1CJ OJPJaJ 5KHOR3 Char Char1 Char Char Char Char Char Char Char Charda$$1$CJOJQJaJKHnH tH O#Char1 Char Char Char Char Char Char $$$CJOJQJaJKH`Or`؞k=W[SO Para Char Char CharCJ"OJaJKHJOJhQ\VdhWD`CJOJQJaJKH\O\ MM Topic 1& d@a$$ hh^h`aJ\Oxl91] a$$1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJ5KH\zOzChar Char Char1 Char Char Char1 WD`CJOJQJaJKHvOv Char Char1 Char Char da$$1$CJ"OJQJaJKHnH tH VOV{Ncke# d9DH$^[`[CJOJaJKHPOPfont01$[$d\$dCJOJQJo(aJKHrOr Char2 Char Char Chardh$$WD`CJOJQJaJKHzOzxl79?a$$1$9D&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHOxl90]a$$1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJ(OJQJ^JaJ(5KH\|O"|$ Char2 Char Char Char Char Char Char CJOJaJKH`O2`Default8$7$1$H$)B*phCJOJQJmH sH nHtH_HDOBDh-Ndha$$9DH$CJ"OJaJKHORxl42F1$$dN&dP'dQ[$d\$dCJOJPJQJo(aJ5KHFObFcntrt1$CJOJQJaJKHmH sH ^O1r^ MM Topic 3 d hh^h`mH sH nHtHxOx$ Char1 Char Char Char Char Char CharCJOJQJaJKHO.؞k=W[SO Para Char Char Char Char Char Char ChardLa$$@&H$e^eOxl51W1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$d B*phCJOJQJo(aJKHOxl35W1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJaJKHHOHfont71$[$d\$dCJOJaJKHLOb LhfNh Char Char1 Char Char Char Char1 Char Char Char Char Char CharCJOJQJaJKHbObfont13 a$$1$[$d\$d!B*phCJOJQJ^JaJKHO=؞k=W[SO Para Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char!CJOJQJaJKH\O"\p10"a$$1$[$d\$d!B*phCJOJQJ^JaJKHZO2Zfont19#a$$1$[$d\$dB*ph333CJOJaJKHvOvu(wS)7$da$$ h1$$@&^P`PCJ4OJPJaJ5KH\OROChar Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char % hCJOJaJKHdObdxl33!&[$XDd\$YDda$$1$CJ,OJPJQJ^J o(aJ,KHXOrXi_rRh - :_eW[r 11'WD`CJ"OJaJKHBOBRQk=4(WD`CJ"OJaJKHrOrVO0W@W/)da$$1$$9DH$]` CJOJaJKHmHsHnHtHOP Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char * hCJOJaJKHPOPbv7h_+ & F dh CJ OJPJaJOxl102],a$$1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHlOl Char Char Char Char Char Char-CJOJQJaJKHxOx$2 Char Char Char Char Char Char Char.CJOJQJaJKHBOB1./dhWD`CJOJaJKHZOZ z^Nx#0d 9DH$G^G`CJ"OJPJaJKHZOZBirdseed 1a$$1$$CJOJQJaJKHmHsHnHtHO"xl46W21$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJaJKHHO2H4 3a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_HOB$ Char Char Char Char Char Char1 Char4da$$1$CJ"OJQJaJKHnH tH ORxl40W51$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJaJKHObxl115a6a$$1$9D$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJaJKH4Or4p071$CJ"OJaJKHZOZfont118a$$1$[$d\$dB*phCJOJaJKHLOL Plain Text 99DH$CJ"OJQJ aJKHOxl58W:1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJo(aJKHOxl61W;1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$d B*phCJOJQJo(aJKHOxl23?<a$$1$9D$dN&dP[$d\$dB*phCJOJQJaJKHO1u21=dhxxa$$ h1$^0`0.CJ,OJPJQJaJ5KHmH sH nHtH\RORChar2 Char Char Char1> CJOJQJFOFhQcke?dhWD`CJOJQJaJOxl34W@1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJaJKHPOPVb_!Ad a$$9DH$`CJ"OJaJKHO"xl98PBa$$1$9D$dN%dO&dP[$d\$dCJOJQJ^JaJ5KH\O2xl81aCa$$1$9D$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJPJQJ^JaJKHdOBd7h_ [SO NS Lݍ: US PLݍDa$$9DH$CJ"OJQJ^JaJKHxORxcke1):Edha$$ x9DH$^W`WCJOJQJaJ@KH:Obxl43FF1$$dN&dP'dQ[$d\$d B*phCJOJQJo(aJKH^Or^ tabletextGd[$d\$d1$CJOJQJo(aJKHZOZfont21Ha$$1$[$d\$dB*phCJOJaJKHhO2hN~agh,Idha$$ 1$@&^`CJOJQJaJ5KH\O\a14'Jd,[$d\$da$$1$w`wCJ"OJQJaJKHOxl71FK1$$dN&dP'dQ[$d\$dCJOJQJo(aJ5KHbOb͑p,Ld 9DH$-D M `CJ"OJPJaJ5KHdOd 7h_ kMR: 7.8 x"M ^WD`CJ"OJaJKHOxl104aNa$$1$9D$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJaJ5KH\nOncke A Oa$$1$?B*phCJOJ PJ QJ ^J aJwhKHmH sH nHtH_HzOz Char Char Char1 Char Char CharPWD`CJOJQJaJKHFOF RQk=1QWD`CJ"OJQJaJKHO"xl114aRa$$1$9D$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHO2(Char Char1 Char Char Char Char Char CharSCJOJQJaJKHzOBzu w1ETda$$ 9r 9DH$&dP9]9`CJOJPJaJKHORxl69FU1$$dN%dO&dP[$d\$dCJOJQJo(aJ5KHObxl99aVa$$1$9D$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJaJKH^Or^7h_ L)ۏ: 2 W[&{WdHWD`CJOJ^JaJKHO2Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char1X ^W`WCJOJaJKHOxl112aYa$$1$9D$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHOxl31WZ1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dB*phCJOJaJKHOxl105a[a$$1$9D$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJ5KH\hOhfont14\a$$1$[$d\$d'B*phCJOJQJ^JaJ5KH\bObfont23]a$$1$[$d\$d!B*phfffCJOJQJ^JaJKHbObfont10^a$$1$[$d\$d!B*phCJOJQJ^JaJKHZOZxl120_a$$1$9D[$d\$dCJOJQJ^JaJKHLOLckek`YD2G$1$WD`CJOJaJKHOItem Step in Table(aa$$ ((^P`P CJOJQJmH sH nHtH_HO"xl101]ba$$1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHXO2X RQk=3cdh9DH$WD`CJOJPJQJaJKHOBxl88]da$$1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHORPChar Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char1 e hCJOJaJKHPOPPa1fda$$8$7$H$CJOJPJ^JaJKHJOrJ00ga$$8$7$H$CJOJPJaJ5KH\Oxl53Wh1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJaJKHPOPhidG$ 8$7$ $H$CJ"OJQJaJKHOxl96]ja$$1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHDOD~e,g1kH$CJOJPJQJ o(aJKH\O\vU_%ldhhha$$9DH$`CJ$OJaJ5@KH@O@~e,g2 m9DH$CJ"OJQJ aJKHOjcke New New New New New New New New New New New New New New New New New New New New New New New New New New na$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H>O>hOAB>hQ_7htd 9DH$`CJORxl119aua$$1$9D$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHObxl63Wv1$-DM $dN%dO&dP[$d\$d#B*phCJOJQJo(aJ5KH\Or\Rh2+wd 9DH$^\`\CJ"OJaJKHRORphx & Fa$$ CJOJQJaJ5KHOxl28Wy1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJPJQJo(aJ5KHhO!h MM Topic 2-zda$$ h9DH$` OJPJKHrOrxl665{1$$dN&dP[$d\$dCJOJQJo(aJ5KHOxl73F|1$-DM $dN&dP[$d\$dCJOJQJo(aJ5KHXOXyvS1$} & F dha$$ CJOJaJKHOxl56W~1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJaJKHxOxxl62F1$%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJaJKHOxl25Pa$$1$9D$dN%dO&dP[$d\$dCJOJQJaJ5KH\HOHcke TeYWD`CJOJPJQJaJKHpO"pW[CQ W[CQ6)da$$1$^UD$]$ CJOJPJQJaJKHnH tH @O@RhQ[ 1$`CJOJaJKHOBxl100aa$$1$9D$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHOR\؞k=W[SO Para Char Char Char Char Char Char Char Char Char1 Char Char Char Char Char Char Char CJOJQJxObxxl59F1$$dN%dO'dQ[$d\$dCJOJaJKHROrRcke_3_0 a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_HxOxChar Char Char1 Char Char CharWD`CJOJQJaJKHbO!bu1#d 71$`CJ4OJPJQJaJ5KH\@O@VGrdha$$CJ"OJQJaJKH|O|xl24?a$$1$9D$dN&dP[$d\$dCJOJQJaJ5KH\bObfont18a$$1$[$d\$d!B*phCJOJQJ^JaJKH|O|( Char Char Char Char Char Char Char CharCJ"OJaJKHOxl68W1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJaJ5KHOxl41W1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJo(aJKHOxl80ra$$1$9D-DM $dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJPJQJ^JaJKHORPT_AbstractBullet,dKYD2^]h`h$CJOJQJaJKHmHsHnHtH&O&h0CJ4O2xl89aa$$1$9D$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHOBxl117W1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHZOZhO>Rh_ T͋  ^ \`\Oxl50h1$-DM $dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJaJ5KH|O|7h_ \V Lݍ: 1.5 PLݍ L)ۏ: 2 W[&{dhWD`CJOJ^JaJKHOxl52W1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJaJKHjOjP1,da$$1$9DH$ ^ ` CJPJ@mH sH nHtH_HOxl65F1$$dN%dO&dP[$d\$dCJOJQJo(aJ5KHrOr#Char Char Char Char1 Char Char CharCJ"OJaJKHpOpxl5751$$dN'dQ[$d\$dCJOJQJo(aJKHpOpChar Char Char Chard1$ CJOJPJQJaJKHnH tH Oxl67F1$$dN&dP'dQ[$d\$dCJOJQJo(aJ5KHtO"tChar Char1 Char Charda$$1$CJ"OJQJaJKHnH tH O2xl107aa$$1$9D$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJaJKHjOBjP3,da$$1$9DH$@ ^@ ` CJPJ@mH sH nHtH_HRORRfont91$[$d\$dB*phCJOJaJKHObxl29W1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJPJQJo(aJ5KHH@rHe a$$1$CJKHmH sH nHtH_HtOteHhh1dhG$ $2CJ OJPJQJaJ$5@KHmHsHnHtH\rOrxl7051$$dN&dP[$d\$dCJOJQJo(aJ5KHVOVyvS3"dha$$ WD`CJOJaJKHOxl22?a$$1$9D$dN&dP[$d\$dB*phCJOJQJaJKHdOdckee,g 21+a$$8$7$1$9D5$H$^>`>CJOJaJKHbObfont20a$$1$[$d\$d!B*ph333CJOJQJ^JaJKHdOdfont15a$$1$[$d\$d$B*phCJOJQJ^JaJ>*KHPOPfont51$[$d\$dCJOJQJo(aJKHDODldh9DH$H^H\`\KHaJjOj Table Text 8$7$1$H$PPB*phCJOJQJaJKHvO"v7h_N5ddd 88$7$9DH$T^T` CJOJPJQJaJKHmH sH bO2bfont22a$$1$[$d\$d!B*phfffCJOJQJ^JaJKHNOBNChar2 ^`CJOJaJKHORxl85aa$$1$9D$dN%dO&dP'dQ[$d\$dB*phCJOJaJKH|Ob|xl26?a$$1$9D$dN&dP[$d\$dCJOJQJaJ5KH\Orxl47W1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJaJKHOxl97]a$$1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHOxl44F1$$dN&dP'dQ[$d\$dCJOJQJo(aJKHO#7h_ ~e,g + wiSO_GB2312 \V Lݍ: V[

O>:we,g 8$7$H$CJOJaJKHjOjChar Char Char Char Char CharCJOJQJaJKHOxl74W1$-DM $dN&dP'dQ[$d\$dCJOJQJo(aJ5KHOxl54W1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJo(aJ5KH@O@Char11CJ OJPJaJ 5KHTOTechcke & Fd,G$ H$CJOJQJaJKHdO"ds131d[$d\$da$$1$!B* phCJOJQJ^JaJKHO1297h_ cke)ۏckeL)ۏ$NW[ hckecke^)ۏh4yrpALT+Z4l NoNk1ckeS~ckeVfeW[E\...d,<`$CJOJ^JaJ@ mH sH nHtHdOBd ckeR͑L)ۏ2W[[$d\$dWD0`0CJOJPJaJ5KH\bORb\VckedhG$ WD ` CJOJPJQJ^JaJ5KHrObr W[CQ W[CQ6)da$$1$^UD$]$ CJOJPJQJaJKHnH tH hOrhfont17a$$1$[$d\$d(B*phCJOJPJQJ^JaJ>*KHOxl32W1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dB*phCJOJaJKHzOz'Char Char Char Char Char Char Char CharCJ"OJaJKH8O87h_2d@ CJ PJdOd'Yh.dHa$$ $$@& 9DH$CJ$OJQJaJ$5\dOd tableheadingd[$d\$d1$CJOJQJo(aJKHVOVyvS dh ^k`kCJOJPJaJKHPOPChar2 Char Char Char CJOJQJ<O<eHhyv h7^7`\O\eHhcke dha$$G$9DH$`CJ"OJQJaJhKH\`O`wen$dhXD2YD28$7$1$5$CJ"OJPJQJaJhKHO"xl83aa$$1$9D$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHO2xl116W1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHOB2Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char2 tt^t\`\CJOJaJKHlORl Body Text 2+a$$8$7$1$9D5$H$^>`>CJOJaJKHHOBH7h_1dhWD`CJ"OJQJaJKHdOrd؞k=W[SO Para Char TT^T\`\CJOJaJKHdOdTable#a$$G$^]CJOJPJQJaJ@KHPOPfont61$[$d\$dCJOJQJo(aJKHVOVcVlYDd8a$$$CJOJQJaJmH sH nHtH_HO1Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char ^`CJOJaJKHO2 Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char tCJOJaJKHOxl86aa$$1$9D$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJ(OJQJ^JaJ(5KH\POPVS~,{V~ XX^X\`\CJ"OJaJKHXOXQpelʑ2#d 9DH$^`CJ"OJaJKHOAChar Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char1 ChardhG$ h CJPJ^J~O~ Preformatted7a$$ # ~= z9!v%8$7$H$CJOJ QJ aJKHO"3 Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char1 ^W`WCJOJaJKHRO2RceQ[a daa$$$9DH$`CJOJaJKHOBxl95]a$$1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHORxl87aa$$1$9D$dN%dO&dP'dQ[$d\$d!B*phfffCJOJQJ^JaJKHVObV1-N~hdh@&WD`CJOJQJaJ5KHOrxl108aa$$1$9D$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHzOzxl77?a$$1$9D$dN'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHOxl48W1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJaJKHXOXList ParagraphWD`CJ"OJQJaJKHJOJ7h_ R| E\-Na$$CJ0OJPJaJ5KHOxl118aa$$1$9D$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHdOdfont16a$$1$[$d\$d$B*phCJOJQJ^JaJ>*KHOA Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Charda$$1$CJOJQJaJKHnH tH DOD\pfdhG$H$CJOJQJaJKHBOBhQ[ CJaJKHmH sH nHtH_HOxl45F1$$dN&dP'dQ[$d\$dCJOJQJo(aJKHOAC7h_ h4 wiSO_GB2312 VS R| $Nz[P kMR: 7.8 x kT: 7.8 x Lݍ: 1.5 PLݍ + kMR...dtdd 8OJPJQJaJ\\O2\nfcke%dhxxa$$9DH$`CJOJQJaJKHXOBX Char1da$$1$CJOJQJaJKHnH tH hORh ckee,g)ۏ 21+a$$8$7$1$9D5$H$^`CJOJaJKHObxl103]a$$1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKH`Or`-NI{mEmQ94!"$/&')*+,|.%01w3 56r8:;m=?g e lSRxFUvO^FUd cĉ[yOODёvvsQPge YpSN 4 O^FUwQ gW0WĉRYN~SN ND(fN YpSNTW0WtetN~SN ND(fN YpSN 5 vQNzN'`xFUeNSvQċ[elTċ[hQBlcOvTSNfvQb/gD(Dmyv~bXTNȉh ^SY T'`+Rt^kNf[!hTf[SNNLyyv~Sb;N]\O N~ lhv NSN~h0 O^FUUSMOlQz(vz) l[NhNbvQcCgN(vzb~{W[) t^ g e 90[,gyvvb/geHh ke_0Cg)RTINR0ݏ~#Nvĉ[TBl0 N0O^FU[,gǑ-yvvyrk gRb 10 20 & & b US MO vz l[NhNbvQcCgNvzb~{W[ t^ g e 110?e^Ǒ-NMRO(ubfN :N% lQ_0lQs^0lQck0ڋ[[Ov?e^Ǒ-NfsX hzڋO[lvO^FUb_a ,gNNh,gUSMO\OQN Nb N ,gUSMO[@bcNvON NUSMOW,gOo`0ON N#N0yv#N0b/g#N0NND(TDyOq_TuN[hQNEebvQN%N͑ݏlݏĉL:N ReQ1YOTT`bv NoU_ N %NyO#N Oۏ^?e^ V %NyOlQO0evvcw N ,gUSMO?acS?e^Ǒ-vcw{t:ggT gsQL?evcw蕄vOlhg0YSuݏlݏĉb No1YOL:N ?acS?e^Ǒ-vcw{t:ggT gsQL?evcw蕝Ol~NvL?eYZYt v^Olbbv^#N kQ ,gN]wN Nb v^T,gUSMOXT]\ON[ OYe0 USMO Tyvz l[NhN~{ T t^ g e 120O^FU:NcOvvQNPge DN1 O^FUSNnUS O^FUUSMO Ty ^SSN TyNpeYl Dl,gnUS N_ň SNfN0eNI{SNNwvcnNNShfN\-N0 PAGE 2  PAGE \* MERGEFORMAT 40 PAGE 4 PAGE \* MERGEFORMAT 47 (*,.0lnp~ͻhYJ@2(B*phCJ o(5B*phCJ$o(aJ$5@B*phCJ o(5B*phCJHOJPJaJH5B*phCJHOJPJaJH5,B*phCJOJQJo(aJmH sH nHtH$B*phCJo(aJmH sH nHtHB*pho(mH sH nHtH2B*phCJOJPJo(aJ5>*mH sH nHtH"B*phCJOJPJo(aJ>*\"B*phCJOJPJo(aJ>*\B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \  žvk^NA6B*phOJPJo(B*phCJOJPJo(B*phCJOJPJo(aJ>*B*phCJOJPJo(B*phOJPJo(B*phCJOJPJo(B*phCJOJPJo(>*#B*phCJOJPJo(>*nHtHB*phCJOJPJo(>*B*phCJOJPJo( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho(B*phCJ 5 X \ ^ ` b d f h t v x vgZOF;2B*phCJ aJ B*phCJ o(aJ B*phCJ aJ B*phCJ o(aJ B*phCJ OJPJo(B*phCJ0OJPJo(aJ0B*phCJ0OJPJo(aJ0B*phCJ0OJPJo(aJ0B*phCJ0OJPJo(aJ0B*phCJ0OJPJo(aJ0B*phCJ0OJPJo(aJ0B*phCJ0OJPJo(aJ0B*phCJOJPJo((B*phCJOJPJo(mH sH nHtHB*phCJOJPJo( . 0 2 4 6 8 : < > @ B J \ øypg^UL@2B*phCJ$o(aJ$5\B*phCJ$o(aJ$5B*phCJ,aJB*phCJ,aJB*phCJ,aJB*phCJ,aJB*phCJ,aJB*phCJ,aJB*phCJ$aJ B*phCJ OJQJ^Jo(aJ B*phCJ OJQJ^Jo(aJ B*phCJ o(aJ B*phCJ o(aJ B*phCJ aJ B*phCJ o(aJ B*phCJ aJ B*phCJ o(aJ B*phCJ aJ B*phCJ o(aJ \ ^ f h 4 : > @ p`WF<B*phCJo(\ B*phCJo(mH sH nHtHB*phCJU0JiB*phOJQJo(aJ\/0JiB*phOJQJo(aJmH sH nHtH\0JiB*phOJQJo(aJ\0JiB*phOJQJo(aJB*phCJU B*phCJB*phCJo(\B*phCJo( B*phCJB*phCJUB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJ$aJ$5\ > @ B X Z  ȿ}tkbYPF<B*phCJo(\B*phCJo(\B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJ\B*phCJo(\#B*phCJo(mH sH nHtH\#B*phCJo(mH sH nHtH\^`~hjxŻwne\SJC:B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ\B*phCJo(\B*phCJo(\B*phCJo(\B*phCJo(\B*phCJo(\B*phCJ\B*phCJo(\B*phCJ\B*phCJo(\B*phCJo(\B*phCJo(\xzbd "6:>@TX^ne^UD;B*phCJo( B*phCJo(mH sH nHtHB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJo(mH sH nHtHB*phCJo( B*phCJB*phCJo(5 B*phCJB*phCJo(B*phCJo(mHsHB*phCJo(\B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(^`pz&JPȿxoh_RI@B*phCJo(B*phCJo(B*phCJOJQJaJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ (*dl~ƼzqhWN= B*phCJo(mH sH nHtHB*phCJo( B*phCJo(mH sH nHtHB*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5 B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo("JLNRZ^`prtvx|úneTK: B*phCJo(mH sH nHtHB*phCJo( B*phCJo(mH sH nHtHB*phCJo( B*phCJo(mH sH nHtHB*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJo(5nHtHB*phCJo(5 B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJ]B*phCJo( B*phCJo(mH sH nHtHB*phCJo(| "&>\`npżwpg`WNE<B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJ5B*phCJo(5B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJ5B*phCJo(5 B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo("(*<>Lbdż{j_TI@5B*phCJo(KHB*phCJo(B*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KH B*phCJPJo(KHnHtHB*phCJo(KHnHtHB*phCJo(KHB*phCJKHB*phCJo(KHB*phCJ5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJFHz|ʿ}rcXOF3$B*phCJo(KHmH sH nHtHB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(KHB*phCJQJo(aJKHB*phCJQJo(B*phCJQJo(aJKHB*phCJKHB*phCJKHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJKHB*phCJo(KH.24<VXZhlnpȹyf]TC:1B*phCJo(B*phCJo( B*phCJo(mH sH nHtHB*phCJo(B*phCJo($B*phCJPJo(mH sH nHtH B*phCJo(mH sH nHtHB*phCJo(KH(B*phCJPJQJo(aJKHnHtHB*phCJQJo(nHtHB*phCJQJo(aJKH(B*phCJPJo(KHmH sH nHtH$B*phCJo(KHmH sH nHtHB*phCJo(KHnHtHprtvxz|~"$4Ǹyoe^UNE>5B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(5B*phCJ5\B*phCJo(\B*phCJ$aJ$5B*phCJ$o(aJ$5B*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJo(aJB*phOJQJo(46TVjl~: < T V !F"z"|""ȿxoh_XOH?B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ""r###&$($$$$$$$%%%%%&%H%L%l&n&&yribYRKD B*phCJ B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJ5B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJo(5 B*phCJB*phCJo(\ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ&&&&d'f''''' ((:(<(r(t(v((((((()ui]TMAB*phCJo(5\ B*phCJB*phCJo(B*phCJo(5\B*phCJo(5\B*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJo(B*phCJo( B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ))))).)V)X)^)`)l)n)x)~))))))),*.*4*6*žypib[RKD B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(5\B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJo(B*phCJo(6*r*t*z*|**************8+:+<+H+`+b+d+~une\ULCB*phCJo(B*phCJ5 B*phCJB*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJd+h+++++++,,,,N,P,,,,,,,--4-6-ƿypi`YPG>B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(\B*phCJo(\B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJ5 B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ6->-@-`-b-d-z-|--------- ...".$.>.üwmcWK?B*phCJo(5\B*phCJo(5\B*phCJo(5\B*phCJ5\B*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo(\B*phCJo( B*phCJ>.F.H.J.......// ///*/n/t///ɽ{qe\ULE<B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(5\B*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJ5\/////"0X0Z00011 11111122<2F2f2yrkb[TKD B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJo(B*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo(B*phCJo(\B*phCJo(\B*phCJo(B*phCJo(\f2j2z22222222 33:3>3B3F3Z3^3n3t3|3¸vj`TJ>4B*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJ5\ B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(|33333333333344n4p44455$5&5¹ui_VOF? B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJ5\B*phCJo(5\ B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJ5\B*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJ5\B*phCJo(5\&54565H5J5R555556"6h6j666666677(7*7<7zsjcZSLE B*phCJ B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(<7>7T7n7770828j8l8888899F9H9Z9\9t9v999ƼyrhaXQHA B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(5 B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJ5\B*phCJo(5 B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ999h:j:~::::v;x;;;;;;;t<v<<<.=0=B=D=ƿvof_VOF? B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(D=====|>~>>??????????@ @@@üyocYMC9B*phCJ5\B*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJ5\B*phCJo(5\B*phCJ5\B*phCJo(5\ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(5 B*phCJB*phCJo(B*phCJo(5B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(@^@`@l@n@@@AAA AAA BBBBBBDDEEZEypi`YPI@B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJ5\B*phCJo(5\   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxz{|}~ZE\EpErEEEFFFFHGJGHHHHIIInIpIIIIȿxoh_XOH?B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJIIJJJJJJ2K4KLLMMNNNNPTPVPPƽ}th\SJAB*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo(B*phCJ5>*\B*phCJo(5\B*phCJ>*B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJPPQQQQQQRR6R8RvRxRRR0S2S:S*B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo(5B*phCJ>*B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(nTpTTTTTRUTUrUtUUUUU@VBVVVVV WWBWĻ|slcZQH?B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJ>*BWDWPWRWbWfWWWBXDXzX|XXXXXXXXXXY YYRYƽ}vmf]VOF? B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJ>*B*phCJo(B*phCJ>*RYTYYYYYYYYYYZZZ(Z*Z,Z@ZBZDZXZZZ\ZZZü~wng`WPGB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJ B*phCJZ^[`[[[\\]]]]^^^^^^__`` aaažymd[RI=B*phCJo(5\B*phCJ>*B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo(B*phCJo(5\B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo(5B*phCJ>* B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJaa@aDaJaVaaab bbccddVeXeeeezpdXA,B*phCJOJQJo(aJmH sH nHtHB*phCJo(5\B*phCJo(5\B*phCJ5\B*phCJo(5\ B*phCJB*phCJo(5B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJ5>*B*phCJo(B*phCJ5>*\eeeeeeeeeeeжhN6/B*phCJ OJQJaJ 5mH sH nHtH\/B*phCJ OJQJaJ 5mH sH nHtH\2B*phCJ OJQJo(aJ 5mH sH nHtH\2B*phCJ OJQJo(aJ 5mH sH nHtH\2B*phCJ OJQJo(aJ 5mH sH nHtH\2B*phCJ OJQJo(aJ 5mH sH nHtH\2B*phCJ OJQJo(aJ 5mH sH nHtH\"B*phCJ OJQJo(aJ 5\B*phCJ o(aJ 5\B*phCJOJQJo(aJ eeeeeeeeeee$f&f6fLfdf{kaXOF90B*phCJo(B*phCJo(nHtHB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(\B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ o(aJ 5\B*phCJ o(aJ 5\B*phCJo(aJ5\B*phCJ o(aJ 5\B*phCJ o(aJ 5\B*phCJ o(aJ 5\/B*phCJ OJQJaJ 5mH sH nHtH\/B*phCJ OJQJaJ 5mH sH nHtH\dffffffff h hhh*h,hhhhh$i&i^i`iȻvof]TMD= B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5\B*phCJo(5\B*phCJo(B*phCJo(B*phCJQJo(aJB*phCJo(B*phCJo(%B*phCJo(KHfHq B*phCJo(B*phCJo(`iiiiiiiijvjxjjjjjjjjjkkƽ}q]QG;B*phCJo(>*\B*phCJo(\B*phCJo(>*\&B*phCJo(>*mH sH nHtH\B*phCJo(>*\B*phCJo(\B*phCJo(5B*phCJo(5 B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(kkk&k(kjklktkvkkk l llBlDlPlRlnlplsj`VLC:B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJo(\B*phCJo(B*phCJo(5\B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJo(\B*phCJo(\B*phCJo(\B*phCJo(>*\&B*phCJo(>*mH sH nHtH\pl~llljmlmzm|mmmmmnn^n`nbnnnpn~nnnǽ|ri_ULC:B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJo(B*phCJo(\B*phCJo(B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5nnooJoLooooo2p4ppppppp"q$q0q2qxof]TJ@B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(2q@qBqvqxqqqqqrrrrrrrrrsssǾsg[RG>B*phCJo(B*phCJo(_HB*phCJo(B*phCJo(5\B*phCJo(5\B*phCJo(5_HB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(\B*phCJo(\sstttt>t@tFtNtPtvtxtzttttttvj^QF9B*phCJQJo(aJB*phCJQJaJB*phCJQJo(aJB*phCJo(5\B*phCJo(5\B*phCJo(B*phCJo(_HB*phCJo(B*phCJo(5\B*phCJo(5\B*phCJo(5_HB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJo(_HB*phCJo(_HB*phCJo(5_Htttt uunupuuuuuulvpvvvvvvjaZQH>2B*phCJo(5\B*phCJo(5B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(5\B*phCJo(5\B*phCJo(5B*phCJQJo(aJB*phCJQJo(aJB*phCJQJo(aJB*phCJQJo(aJB*phCJQJo(aJB*phCJQJo(aJB*phCJQJaJB*phCJQJo(aJB*phCJQJo(aJvvwwwwx xbxdxyyyy{{l{n{x{z{|{~{ƽ~ulcWNE<B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5\B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5\~{{{{{x|z|~|||.}0}v}x}}}@~B~H~Z~ù}qe\SG=B*phCJo(5B*phCJo(5\B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5\B*phCJo(5\B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5\B*phCJo(5\B*phCJo(5B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5\B*phCJo(5\B*phCJo(B*phCJo(Z~\~~~lnpr΀Ѐ24ȿ~ulcYOF=B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(54:<>L"$4|xof\SJAB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( t]F7B*phCJOJQJo(aJ,B*phCJOJQJo(aJmH sH nHtH,B*phCJOJQJo(aJmH sH nHtHB*phCJo(5\B*phCJo(5\B*phCJo(5\B*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( "ĵm[I7%#B*phCJ OJPJQJo(aJ \#B*phCJ OJPJQJo(aJ \#B*phCJ OJPJQJo(aJ \#B*phCJ OJPJQJo(aJ \#B*phCJ OJPJQJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJOJQJo(aJ,B*phCJOJQJo(aJmH sH nHtHB*phCJOJQJo(aJ,B*phCJOJQJo(aJmH sH nHtH"B*phCJOJQJo(aJ5\"B*phCJOJQJo(aJ5\ "$2:<HJ<>@jvzùvm[QH>5B*phCJ\B*phCJo(\B*phCJ\B*phCJo(\#B*phCJo(mH sH nHtH\B*phCJ\B*phCJo(\B*phCJo(\B*phCJo(\B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJo(aJB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ \#B*phCJ OJPJQJo(aJ \Ƌȋʋ *,8:RTŒ<>vxż}qeYMA5B*phCJ^Jo(\B*phCJ^Jo(\B*phCJ^Jo(\B*phCJ^Jo(\B*phCJ^Jo(\B*phCJ^Jo(\B*phCJ^Jo(\B*phCJ^Jo(\B*phCJo(aJ5B*phCJo(aJ5B*phCJOJQJo(aJB*phCJo(B*phCJo(\B*phCJo(\#B*phCJo(mH sH nHtH\B*phCJo(\B*phCJo(\xlnz| ú|ndZL>4B*phCJo(\B*phCJo(aJ5\B*phCJo(aJ5\B*phCJo(\B*phCJo(\B*phCJo(aJ5\B*phCJo(aJ5\B*phCJo(\B*phCJo(\B*phCJo(aJ5\B*phCJo(aJ5\B*phCJo(B*phCJ^Jo(\B*phCJ^Jo(\B*phCJ^Jo(\B*phCJ^Jo(\B*phCJ^Jo(\ΏЏҏޏ "xbP:$+B*phCJPJQJ whmHsHnHtH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH"B*phCJQJ o(whmHsH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH-B*phCJQJ 5whmHsHnHtH\0B*phCJQJ o(5whmHsHnHtH\1B*phCJPJQJ 5whmHsHnHtH\B*phCJ$aJ$5\B*phCJ$o(aJ$5\B*phCJOJQJaJ5\B*phCJo(\B*phCJo(\ "&*PRhjѸs]G1"B*phCJQJ o(whmHsH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH1B*phCJPJQJ 5whmHsHnHtH\0B*phCJQJ o(5whmHsHnHtH\(B*phCJQJ o(5whmHsH\0B*phCJQJ o(5whmHsHnHtH\ HJvx‘đӽuaU?)*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtHB*phCJQJ o(>*'B*phCJQJ o(>*mHsHnHtHB*phCJQJ o(>*mHsHB*phCJQJ o(>**B*phCJQJ o(whmHsHnHtH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH đґ֑*ugQ?)*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH"B*phCJQJ o(whmHsH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtHB*phCJQJ o(wh"B*phCJQJ o(whmHsH"B*phCJQJ o(whmHsH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH"B*phCJQJ o(whmHsH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH"B*phCJQJ o(whmHsH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH *.RXjlůs]K5#"B*phCJQJ o(whmHsH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH"B*phCJQJ o(whmHsH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH"B*phCJQJ o(whmHsH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH'B*phCJQJ whmHsHnHtH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH"B*phCJQJ o(whmHsH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH"B*phCJQJ o(whmHsH R6HJypg]QG=B*phCJo(\B*phCJo(\B*phCJ^Jo(\B*phCJo(\B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJ5*B*phCJQJ o(whmHsHnHtHJLNܔϸybK5'B*phCJQJ o(wh*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmHsH,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmHsH)B*phCJOJPJQJ^JaJmHsH,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmHsH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmHsHB*phCJo(mHsHB*phCJo(mHsHB*phCJo(B*phCJo(mHsH (*,68̕ïo[D2 "B*phCJQJ o(whmHsH"B*phCJQJ 5whmHsH-B*phCJQJ o(5whmHsHnHtH'B*phCJQJ whmHsHnHtH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH'B*phCJQJ whmHsHnHtH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH'B*phCJQJ whmHsHnHtH"B*phCJQJ o(whmHsH'B*phCJQJ whmHsHnHtH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH ̕ΕЕ^`˹{iS?)*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH'B*phCJQJ whmHsHnHtH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH"B*phCJQJ o(whmHsH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH"B*phCJQJ o(whmHsH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH"B*phCJQJ o(whmHsH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtHB*phCJQJ o(whB*phCJQJ whmHsH :@ėȗڗܗ˵{eS=+"B*phCJQJ o(whmHsH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH"B*phCJQJ o(whmHsH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH"B*phCJQJ o(whmHsH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH"B*phCJQJ o(whmHsH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH"B*phCJQJ o(whmHsHB*phCJQJ o(wh'B*phCJQJ whmHsHnHtH ܗ6@NPRZ^`Ҽ|mZK8#(B*phCJQJ o(5whnHtH\%B*phCJQJ o(5whnHtHB*phCJQJ o(5wh%B*phCJQJ o(5whnHtHB*phCJQJ o(5whB*phCJo(KH%B*phCJQJ o(5whnHtHB*phCJQJ o(5wh%B*phCJQJ o(5whnHtH*B*phCJQJ o(whmHsHnHtH*B*phCJQJ 5whmHsHnHtH-B*phCJQJ o(5whmHsHnHtH ̘ "(ƱxcRF:.B*phCJo(5KHB*phCJo(5KHB*phCJo(5KH B*phCJQJ o(5wh\(B*phCJQJ o(5whnHtH\%B*phCJQJ o(5whnHtH(B*phCJQJ o(5whnHtH\ B*phCJQJ o(5wh\(B*phCJQJ o(5whnHtH\ B*phCJQJ o(5wh\(B*phCJQJ o(5whnHtH\%B*phCJQJ o(5whnHtH (*.08<@BFHRT\^df™ęúmbWLA8/B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KH0B*phCJOJQJ^Jo(aJmH sH nHtH0B*phCJOJQJ^Jo(aJmH sH nHtHB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5KHB*phCJo(5KHB*phCJo(5KHB*phCJo(5KHB*phCJo(5KHęFHš@Bpƽtmf]VMF=B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5\B*phCJo(B*phCJo(ƛț.<ʝ:Fȿ{tkbXO@B*phCJQJ o(mHsHB*phCJo(B*phCJo(5B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*ph^Jo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJžȞʞ̞Ԟ֞ܞޞø}tk\Q>/B*phCJQJ o(mHsH$B*phCJQJ o(mH sH nHtHB*phCJQJ o(B*phCJQJ o(mHsHB*phCJo(B*phCJKHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJQJ o(mHsHB*phCJQJ o(B*phCJQJ o(mHsHB*phCJQJ mHsH$B*phCJQJ o(mHsHnHtHB*phCJQJ mHsH 8:DFJL^`bøo`M>,"B*phCJQJ o(whmHsHB*phCJQJ o(mHsH$B*phCJQJ o(mHsHnHtHB*phCJQJ o(mHsH$B*phCJQJ o(mH sH nHtHB*phCJQJ o(B*phCJQJ o(mHsHB*phCJQJ mHsHB*phCJQJ o(mHsHB*phCJQJ o(B*phCJQJ o(mHsHB*phCJQJ o(B*phCJQJ o(mHsH$B*phCJQJ o(mHsHnHtH 4BFjnpz|˼|shWH7 0JB*phOJQJo(aJKH0JB*phOJQJaJKH 0JB*phOJQJo(aJKHB*phCJo(KHB*phCJo(B*phCJo(5KHB*phCJo(5KHnHtHB*phCJ5KHB*phCJo(5KHB*phCJQJ mHsHB*phCJQJ o(mHsHB*phCJQJ o(B*phCJQJ o(mHsHB*phCJQJ o(B*phCJQJ o(mHsHܠޠBDRTXZġɼzmQH>5B*phCJ5B*phCJo(5B*phCJo(7B*phCJOJQJ^Jo(aJ5KHmHsHnHtHB*phCJo(mHsHB*phCJo(mHsHB*phCJo(B*phCJo(mHsHB*phCJo(B*phCJo(mHsHB*phCJo(B*phCJo(mHsHB*phCJo(mHsHB*phCJo( 0JB*phOJQJo(aJKH0JB*phOJQJaJKH "FHڢܢj "$żxoh_XC(B*phCJQJ o(5whmHsH\ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJ5B*phCJo(5\B*phCJo(5B*phCJo(5B*phCJo(5\B*phCJo(5mHsH$,.bdfhjlnprtvxz|~|ung`YRKD=6 B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho(B*phCJo(B*phCJOJQJo(aJB*phCJo(*B*phCJOJPJ^J whnHtH\*B*phCJQJ o(whmHsHnHtHB*phCJQJ 5wh\0B*phCJQJ o(5whmHsHnHtH\seWIB*phCJ4o(aJ45\B*phCJ4o(aJ45\B*phCJ4o(aJ45\B*phCJ4o(aJ45\ B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho(ʥ̥ΥХҥԥ֥إڥܥޥĻ|sjaXOF=8 B*phB*pho(@B*pho(@B*pho(@B*pho(@B*pho(@B*pho(@B*pho(@B*pho(@B*pho(@B*pho(@B*pho(@B*pho(@B*pho(@B*pho(@B*pho(@B*pho(@ B*phCJ4OJPJaJ4@\#B*phCJ4OJPJo(aJ4@\B*phCJHOJPJo(@BDFH˻rdR@),B*phCJOJQJo(aJmH sH nHtH"B*phCJ$OJPJo(aJ$5\"B*phCJ$OJPJo(aJ$5\B*phCJ o(aJ 5\ B*phCJ4OJPJo(aJ4@B*phCJ,o(aJ,5@\B*phCJ,o(aJ,5@\!B*phCJ,o(aJ,5>*@\ B*pho(B*phCJ,OJPJo(>*@B*phCJOJPJo(B*phCJOJPJo(B*phCJOJPJo(B*phCJOJPJo(H^`b֦̼|pc\OA4B*phCJ OJPJo(B*phCJ OJPJo(>*B*phCJ OJPJo( B*pho(B*phCJ$OJPJo(B*phOJPJo(>*B*phCJ,OJPJo(aJ,\B*phCJ,OJPJo(aJ,\B*phCJ,OJPJo(aJ,\B*phCJ,OJPJo(aJ,\B*phCJ0OJPJo(aJ0\B*phCJ0o(aJ0\B*phCJ0o(aJ0B*phCJ0o(aJ05\B*phCJ0o(aJ05\ .024`bdfhjlnʽxqjZM@3B*phCJ o(aJ KHB*phCJ o(aJ KHB*phCJ o(aJ KHB*phCJ OJPJo(aJ \ B*pho( B*pho(B*phCJ OJPJo(B*phCJ OJPJo(B*phCJ OJPJQJo(>*B*phCJ OJPJo(>*B*phCJ OJPJo(B*phCJ OJPJo(B*phCJ OJPJo(>*B*phCJ OJPJo(B*phCJ OJPJo(B*phCJ OJPJo(nħƧȧʧ{pcXK@3B*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJKHB*phCJo(KHB*phCJaJ5KH\B*phCJo(aJKHB*phCJ aJ KHB*phCJ o(aJ KHʧΧЧҧԧاڧܧާķ|odWL?4B*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKH ·zobWJ?2B*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKH "$(*,.2468<>BDFHķ|qfVF6B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJaJKHB*phCJaJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHB*phCJo(aJKHB*phCJaJKHHfhjtȨ hjt~ukbXOE<B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phOJPJo(B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \ &:<Hǽ{qh_VMD;B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(DF«īƫȫʫȾ|odTD;B*phPJo(B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phOJPJo(B*phCJOJPJo(B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(ʫ̫ΫHJޭ(*,Ͽ~ulcZQG>5B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJQJaJB*phCJQJaJ B*phCJQJo(aJnHtHB*phCJQJo(aJB*phCJOJPJo(B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \,.DFHJLfhjl~֮خ»|sjaXOF=B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(خڮܮޮ$&(*,.24ɾxk^QC9B*phCJo(\B*phCJOJPJo(\B*phCJOJPJ5B*phCJOJPJ5B*phCJOJPJ5B*phCJOJPJ5B*phCJOJPJ5B*phCJOJPJ5B*phCJOJPJ5B*phCJ5B*phCJ5B*phCJOJPJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(¯Ưܯޯڰ̻ܰyoh_XOH?8 B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(\B*phCJo(B*phCJPJo(nHtH\B*phCJo(nHtHB*phCJo(B*phCJ o(\B*phCJ o( B*phCJ OJPJQJ^Jo($B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ B*pho(B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJo(\TV "<>lnijƳ&(FH^`ƿvof_VOF? B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(`xԴִش޴~ɼxkbSF90B*phCJo(B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ aJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJOJQJo(aJmH sH nHtHB*phCJo(aJ\ B*phB*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJB*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(~8:<XZ\^`xoeTC!B*phCJOJPJQJ^JaJ!B*phCJOJPJQJ^JaJB*phCJo(\B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(`bdfhjT̻p\SF=4+B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(nHtHB*phCJo('B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJOJPJQJ^JaJ!B*phCJOJPJQJ^JaJ!B*phCJOJPJQJ^JaJ!B*phCJOJPJQJ^JaJ!B*phCJOJPJQJ^JaJTV`bdfhj~ʷ̷ַطڷ˿}sj`WMD;B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5\B*phCJo(5\B*phCJo(5\B*phCJo(B*phCJo(aJB*phCJo(aJB*phCJo(ڷܷ޷Ͽxq_PA<3B*phCJo( B*phB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ #B*phCJ OJPJQJo(aJ \ B*pho(B*phCJ OJPJo(aJ \ B*pho(B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \~Ĺιܹ ƿ{rh_XOE<B*phCJ>*B*phCJo(>*B*phCJ>* B*phCJB*phCJ>*B*phCJo(>*B*phCJ>* B*phCJB*phCJ>*B*phCJo(>* B*phCJB*phCJ>* B*phCJB*phCJ>*B*phCJo(>* B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5>*\B*phCJo(!B*phCJo(5>*nHtH\*2>^`bfhn|º̺кغں}tjaZQG>B*phCJ>*B*phCJo(>*B*phCJ>* B*phCJB*phCJ>*B*phCJo(>*B*phCJ>* B*phCJB*phCJ>*B*phCJo(>* B*phCJB*phCJ>* B*phCJB*phCJ>*B*phCJo(>*B*phCJ>* B*phCJ B*phCJ B*phCJB*phCJ>* B*phCJB*phCJ>* B*phCJ"BDFJL.0FHJž|ulc\SJAB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJ>* B*phCJB*phCJ>*B*phCJo(>*B*phCJ>* B*phCJƽȽð{aG<1&B*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KH2B*phOJPJQJ^Jo(5mH sH nHtH\2B*phOJPJQJ^Jo(5mH sH nHtH\5B*phOJPJQJ^Jo(5>*mH sH nHtH\2B*phOJPJQJ^Jo(5mH sH nHtH\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ B*phCJ o(aJ 5\B*phCJOJPJaJ5\B*phCJo(aJ .2>@Bhnr~¾ľȾǼ}qf]TK@7B*phCJo(B*phCJo(KHB*phCJo(B*phCJo(B*phCJKHB*phCJo(KHB*phCJo(>*KHB*phCJo(B*phCJo(B*phCJ>*KHB*phCJo(KHB*phCJo(>*KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(KH `b ĽwkbUC1"B*phCJOJQJo(aJ5\"B*phCJOJQJo(aJ5\B*phCJOJPJo(B*phCJo(B*phCJo(aJ5B*phCJo(aJ5B*phCJo(5B*phCJo(aJB*phCJ5\B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJOJQJo(aJ5B*phCJOJQJo(aJ5B*phCJo( "NPRVXd|~˻|mdZPG>4B*phCJo(\B*phCJ\B*phCJ\B*phCJo(\B*phCJo(\B*phCJ\B*phCJOJPJaJ\B*phCJaJ\B*phCJo(aJ\B*phCJ\B*phCJ OJPJaJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \"B*phCJOJQJo(aJ5\"B*phCJOJQJo(aJ5\"(,.0ln246ǽ{qg]SJA7B*phCJo(\B*phCJ\B*phCJ\B*phCJo(\B*phCJo(\B*phCJo(\B*phCJo(\B*phCJ\B*phCJo(\B*phCJ\B*phCJo(\B*phCJ\B*phCJo(\B*phCJ\B*phCJo(\B*phCJ\B*phCJ\B*phCJo(\B*phCJ\B*phCJo(\B*phCJ\68:<>@BDFH`bdlnrԽrbRI@7.B*phCJo(B*pho(aJB*pho(aJB*phCJo(B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*pho(mH sH nHtH B*pho(B*phCJOJQJo(aJ,B*phCJOJQJo(aJmH sH nHtHB*phCJOJQJo(aJ,B*phCJOJQJo(aJmH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJaJ\rtxz~xof]TKB9B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(xof]TKB9B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo( "&(xof]TKB9B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo((*,.0248:<>@BDFHJLNPRTVxof]TKB9B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(VZ\^`bdfhln:<>{tkbYO?B*phQJ^Jo(nHtH]B*phCJ5\B*phCJo(B*phCJ>*B*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJOJQJo(aJB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(>@BDFHJLNPRTVXôxiZF+5B*phOJPJQJ^Jo(5mH sH nHtH\]'B*phOJPJQJ^Jo(nHtH]B*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJo(aJ XZfjnp|~IJxsnid_ZUPC6B*phCJ OJPJo(B*phCJ OJPJo( B*ph B*ph B*ph B*ph B*ph B*ph B*ph B*ph"B*phOJPJQJ^Jo(5\"B*phOJPJQJ^Jo(5\*B*phOJPJQJ^Jo(5nHtH\"B*phOJPJQJ^Jo(5\*B*phOJPJQJ^Jo(5nHtH\"B*phOJPJQJ^Jo(5\%B*phOJPJQJ^Jo(5\]ĴtdM9%'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \,B*phCJOJQJo(aJmH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJ DF¹zne\SJAB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(5\B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJOJPJo(5\FH\^`bdfhjlnprtȸxhXH8(B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJOJPJo(\B*phCJOJo(B*phCJOJPJo(\t"NPTRTƿzqjcZSLC< B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo(B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \TX"(.0246Zȿxqh_O?B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJo(B*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJB*phCJo( B*phCJ B*phCJB*phCJo(Z\^`bdfhjlnprtvxzƹxk^QD7*B*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJ OJPJo(aJ \B*phCJ OJPJaJ \z|~˾}pcV?4B*phCJo(aJ,B*phCJOJQJo(aJmH sH nHtHB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJB*phCJOJo(aJ $&*.024Ļ{ri`WLA6B*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(>*B*phCJo(B*pho(aJB*pho(aJB*phCJ$OJPJo(aJ$B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJo(aJ48:<>BDFHLNPRVXZ\`bȽ{peZOD9B*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHbdfjlnptvxz~Ƚ{peZOD9B*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHȽ{peZOD9B*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KH$&(*,0268:>@nptvx|~úxvspmUU0JeU0JemHsHnHtHU0JeUUUmHsHnHtHUUo(o(o(U0JeU0JeU0JeUB*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(B*phCJo(KHB*phCJo(KHB*phCJo(KH(B*phCJo(UmHsHnHtH*,.0npddda$$da$$a$$d^WDV`d^WDV`d ^ WDV` ` b d f h v x 0 2 4 ``@&@&@&@&@&@& dhUD ] dha$$dhdha$$dha$$da$$d dWD^`da$$4 6 8 : < > @ B ^ h r dHa$$WD`/dHa$$$dN%dO&dP'd Q WDh`h)dHa$$$dN%dO&dP'd Q dha$$ u$$@&d @ Z `jq dHa$$WD` dHa$$WD` d\WD` d\WD` d\WD` d\WD` dHa$$WD` dHa$$WD` dHa$$WD` dHa$$WD` dHa$$WD` jzd"tf dHa$$WD` dHa$$WD` dHa$$` dHa$$WD` dHa$$WD` & Fd4a$$` dHa$$WD` dHa$$WD` dHa$$WD` dHa$$WD` dHa$$WD` N`"px dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dHa$$WD` *>dH|z dHa$$WD` dHa$$`;dHa$$dHa$$dHa$$dHa$$dHa$$ dHa$$1$ dHa$$1$ dHa$$1$ dHa$$1$ dHa$$1$ dhWD` dhWD`4XZprtvxz|~dhYD2 WDb`b dhYD2a$$dha$$$$@&`````6dHa$$dHa$$ dHa$$`;dHa$$$6Vl< V { dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` V |""($$$$%%n&&&f'x dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dha$$WD` dhWD` dhWD` f'''(<(v((())X)`)n))v dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWDi`i dhWD` dhWD`dh dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` ))6*|***<+b++P,,-6-{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` 6-d-|---.$.///Z001{ dhWD` d\WD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` 1122334p445&565J5{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` J556*7>7728l8889H9\9vk dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dh WD`dh WD`dh WD`dh WD` dhWD` dhWD` dhWD` \9v999j:::x;;;;v<<{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` <0=D==???@`@n@@A A{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` AABBBDE\ErEEFFJG{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` JGHHI>IpIIIJJJ4KL{ dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` LMNN>PVPPQQQR8RxRRv dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD`dh dhWD` dhWD` R2S{ d\WD` d\WD` d\WD` d\WD` d\WD` d\WD` d\WD` d\WD` d\WD` d\WD` d\WD` d\WD` $ } d\@&WD` d\@&WD` d\@&WD` d\WD` d\WD` d\WD` d\WD` d\WD` d\WD` d\WD` d\WD` "$<J dHWD`d d\a$$``````d\ d\WD` d\WD`>ȋ ,:TŒ>x} d\WD` d\WD` d\WD` d\WD` d\WD` d\WD`dHG$ dHWD` d\WD` d\WD` dHWD` dHa$$WD` n| Џҏ"R~ d\@&`d\` d\@&` d\@&`a$$ dHWD` dHWD` dHWD`dH dHWD`dH dHWD`dHdfa$$G$1$`RjJxđlJ|d\`d\`d\`d\` d4G$H$WD`d\`d\`d\`d\`d\`d\`d\`d\`d\`8Ε`ܗ"*0} dpa$$1$$If dpa$$1$$If dpa$$1$$If d\WD` d\@&WD` d\WD`d\`d\`d\`d\`d\`Od\` 0:<B;- dpa$$1$$If$$If:V TT44l44l0~$\o$555I5? dpa$$1$$IfBHT^fęH}da$$G$WDd`$Ifda$$G$WD`$Ifda$$G$WD`$If dpa$$1$$If dpa$$1$$Ifdpa$$ VD^WD`$If dpa$$1$$IfI;- dpa$$1$$If dpa$$1$$If$$If:V TT44l44l0Z~$\o$555I5?šBțtf da$$G$$If & Fdp1$9D$If & Fdp1$9D$If & Fdp1$9D$If & Fdp1$9D$If & Fdp1$9D$Ifdp1$WD`$If dpa$$1$$If dpa$$1$$If dpa$$1$$If I=1 da$$$If da$$$If$$If:V TT44l44l0]~$\o$555I5?̞֞ޞL l dpa$$1$$If da$$$If da$$$If dpa$$1$$If dpa$$1$$If dpa$$1$$Iflnp|I;- dpa$$1$$If dpa$$1$$If$$If:V TT44l44l0~$\o$555I5?|ޠZ dp1$$If dp1$$If dp1$$If dpa$$1$$IfHܢI8- d WDd`d VD;^;WDR`$$If:V TT44l44l0I~$\o$555I5?ܢ".dfhjlnprtvx6666666WD8`8 d WD8`8d ` d @&` d @&` d @&` d @&` d @&WD` d WDd`xz|~6666666666666666666666̥ΥХҥԥ֥إڥܥޥa$$a$$a$$a$$a$$FH`b dWD ` d4a$$ a$$a$$]WD+`+] dWD` dWD` dWD` dWD`d G$ H$024bdfh a$$ d WDp`p VD^WD`du`u dWDYP`Pdu`ud WDYP`Pd d hjlnu a$$1$$If a$$1$$IfK$$If:V 44l44l$5$ a$$1$$If1$$If a$$1$$If a$$1$$If%b$$If:V 44l44l0X $5g 54 a$$1$$If a$$1$$Ifb$$If:V 44l44l0X $5g 54§ħȧ̧|q a$$1$$If a$$1$$Ifb$$If:V 44l44l0X $5g 54 a$$1$$If a$$1$$If̧Χҧ֧ا%b$$If:V 44l44l0X $5g 54 a$$1$$If a$$1$$Ifb$$If:V 44l44l0X $5g 54اܧ|q a$$1$$If a$$1$$Ifb$$If:V 44l44l0X $5g 54 a$$1$$If a$$1$$If%b$$If:V 44l44l0X $5g 54 a$$1$$If a$$1$$Ifb$$If:V 44l44l0X $5g 54|q a$$1$$If a$$1$$Ifb$$If:V 44l44l0X $5g 54 a$$1$$If a$$1$$If %b$$If:V 44l44l0X $5g 54 a$$1$$If a$$1$$Ifb$$If:V 44l44l0X $5g 54"&|q a$$1$$If a$$1$$Ifb$$If:V 44l44l0X $5g 54 a$$1$$If a$$1$$If&(,02%b$$If:V 44l44l0X $5g 54 a$$1$$If a$$1$$Ifb$$If:V 44l44l0X $5g 5426:<>@|q a$$1$$If a$$1$$Ifb$$If:V 44l44l0X $5g 54 a$$1$$If a$$1$$If@BDFHhjjxvj^R XDdWD` XDdWD` XDdWD` a$$  a$$  a$$  b$$If:V 44l44l0X $5g 54 j<FrdXDdWD@`XDd XDdWD` XDdWD` XDdWD` XDdWD` XDdWD` XDdWD` XDdWD` XDdWD` XDdWD` XDdWD` F«īƫȫʫ̫ΫJ,.{ d4G$H$WD` d4G$H$WD` d4G$H$WD` d4G$H$WD`;d4a$$d4G$H$ d\a$$G$H$ d\a$$G$H$d\G$H$6d\G$H$d\G$H$dHdd.l&(*,.0~r d a$$$If d a$$$If d a$$$If d a$$$If d a$$$If d a$$$Ifd a$$d\ d4G$H$WD` d4G$H$WD` d4G$H$WD` d4G$H$WD` 024¯ޯwombWL d\a$$G$H$ d\a$$G$H$ d\a$$G$H$6d\G$H$ d\a$$WDX`Xd\a$$r$$If:V 44l44l04335ޯܰV">nƳse d4G$H$WD` d4G$H$WD` d4G$H$WD` d4G$H$WD` d4G$H$WD` d4G$H$WD` d4G$H$WD` d4G$H$WD` d4G$H$WD` d4G$H$WD` d4G$H$WD` Ƴ(H`ִش|WD@`@WD ` WD`d4G$H$d\G$H$ d\a$$G$H$WD` d4G$H$WD` d4G$H$WD` d4G$H$WD` d4G$H$WD` d4G$H$WD` :<Z\^ &d[$\$1$d4G$H$WD`WD`WD@ `@ WD:X`XWD@ `@ WD@ `@ WD@ `@ WD@ `@ WD@ `@ WD@ `@ d dWD`WD@`@^`bdfhjVbdzrdha$$ dWD` dWD`dYD2xda$$dha$$&d[$\$a$$1$&d[$\$a$$1$ &d[$\$1$ &d[$\$1$ &d[$\$1$ &d[$\$1$ dfhjڷܷ޷ d4G$H$WD0`066 d4G$H$WD0`0 d4G$H$WD0`0 d4G$H$WD0`0WD`WD`WD@ `@ WD:X`XWD@`dha$$dha$$dha$$bFLd d WD` d WD`d d d d WD` 6a$$&^&` & Fd a$$ VD^WD` d4G$H$WD0`0 d4G$H$WD0`00HJȽa$$8$7$H$0]0$If(&`8$7$H$0]0WDh`h$If(&`a$$a$$a$$dha$$d d d a$$d a$$d a$$ 0qR4d a$$8$7$H$]$If(&`a$$8$7$H$]X`X$If(&`$$If:V 44440 6(0$5502@pqS,'a$$8$7$H$VDh^]WD9`9$If(&`8$7$H$]WDh`h$If(&`$$If:V 44440L 6(0$55prqW3$d a$$8$7$H$]WD`$If(&`d a$$8$7$H$$If(&`$$If:V 44440 6(0$55ľqS/$dpa$$8$7$H$0]0WD[`$If(&`dpa$$8$7$H$0]0$If(&`$$If:V 44440 6(0$55bqhZL> dHa$$WDR` dHa$$WDR` dHa$$WDR`a$$]$$If:V 44440~ 6(0$55 "z d4G$H$WD`d4G$H$ ^ WDv` d a$$WD` d a$$WD`d ``d dWD` dWD` d WD2`2 dHa$$WDR`"PRX~n468:|n d a$$WD` d G$H$WD0`0 d G$H$WD` d G$H$WD` d G$H$WD` d G$H$WD` d G$H$WD` d G$H$WD` d G$H$WD`dh d4G$H$WD&(`( :<>@BDFHbdntzdha$$G$ %&$Ifdha$$G$ %&$Ifdha$$G$ %&$Ifdha$$G$ %&$IfdhG$dhG$dha$$6 d a$$WD`sddhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfFfdha$$G$ %&$Ifdha$$G$ %&$Ifdha$$G$ %&$Ifdha$$G$ %&$Ifdha$$G$ %&$If $$If:V 44l44l0ִ _<yTl%  5I555=55Ff$$If:V 44l44l0ִ _<yTl%  5I555=55Ff$$If:V 44l44l0ִ _<yTl%  5I555=55Ff:$$If:V 44l44l0ִ _<yTl%  5I555=55FfW$$If:V 44l44l0ִ _<yTl%  5I555=55Fft$$If:V 44l44l0ִ _<yTl%  5I555=55Ff $$If:V 44l44l0ִ _<yTl%  5I555=55Ff $$If:V 44l44l0ִ _<yTl%sddhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfFfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$If sddhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfFf:dhG$ %&$IfdhG$ %&$If "$&(}ndhG$ %&$IfFftdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfFfW (*,.02468<@DsddhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfFf dhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$If DHLPTXZ\^`bdsddhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfFf dhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$If dfhjln<>@BD|```` dHa$$WDR` dHa$$WDR` dHWD P`P dHWD P`PdHFfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfdhG$ %&$IfDFHJLNPRTVp~``a$$`````````z d4a$$G$H$ d4a$$G$H$ d4a$$G$H$d4G$H$ d4a$$G$H$ d4a$$G$H$ d4a$$G$H$ d4a$$G$H$ d4a$$G$H$ d4a$$G$H$d4G$H$d4G$H$d4G$H$vk d4WDLP `P d4WDp`p d G$H$WD` d G$H$WD` d G$H$WD` d G$H$WD` d G$H$WD` d G$H$WD` d G$H$WD` d G$H$WD` d4G$H$WD ` FH^`bdfhjln|n d a$$WD` d a$$WD` d a$$WD` d a$$WD` d a$$WD` d a$$WD` d a$$WD` d a$$WD` d a$$WD`d4G$H$ d4WDp`p nprtPTda$$da$$dddddddddd d4a$$G$H$d d a$$WD` d a$$WD`246\^`bdfhjlnprtdHdHdHdHdHdHdHdHdHdHdH d a$$WD` d4G$H$WD!` d4G$H$WD!`d4a$$ da$$4$tvxz|~ddHdHdHdHdHdHdHdHdHdHdHdHdHdHdHdH &, da$$$If da$$$If da$$$If da$$$Ifd4 dWDR ` ,.024H=2' a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If$$If:V 44l44l0\'$585585 468:<=2' a$$1$$If a$$1$$If$$If:V 44l44l07\'$585585 a$$1$$If<>@BD2' a$$1$$If$$If:V 44l44l07\'$585585 a$$1$$If a$$1$$IfDFHJL'$$If:V 44l44l07\'$585585 a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$IfLNPRT a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$IfTVXZ\H=2' a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If$$If:V 44l44l07\'$585585 \^`bd=2' a$$1$$If a$$1$$If$$If:V 44l44l07\'$585585 a$$1$$Ifdfhjl2' a$$1$$If$$If:V 44l44l07\'$585585 a$$1$$If a$$1$$Iflnprt'$$If:V 44l44l07\'$585585 a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$Iftvxz| a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If|~H=2' a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If$$If:V 44l44l07\'$585585 =2' a$$1$$If a$$1$$If$$If:V 44l44l07\'$585585 a$$1$$If2' a$$1$$If$$If:V 44l44l07\'$585585 a$$1$$If a$$1$$If'$$If:V 44l44l07\'$585585 a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$IfH=2' a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If$$If:V 44l44l07\'$585585 =2' a$$1$$If a$$1$$If$$If:V 44l44l07\'$585585 a$$1$$If2' a$$1$$If$$If:V 44l44l07\'$585585 a$$1$$If a$$1$$If@hB9D4$H$`CJOJQJaJ5KHO!xl49h1$-DM $dN%dO&dP'dQ[$d\$dB*phCJOJaJ5KHO!xl111aa$$1$9D$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHhO"hv^Ry-p4 dhxG$ S1$9DH$S^S`CJOJaJKHRO"RV7h_"!dhPPa$$8$7$1$H$CJOJaJKHxO""x$Char1 Char Char Char Char Char Char1"CJOJQJaJKHHO2"Hh./f2|3&5<79D=@ZEIPnTBWRYZaeedf`ikpln2qstv~{Z~4 "x"đ*J̕ܗ(ę$Hnʧ Hʫ,خ`~`Tڷ6r(V>XFtTZz4bhijklmnopqrstuvwxyz{|}~4 jV f')6-1J5\9< AJGLRVY^e hj|m4pru{ R0Bl|ܢxḩا&2@jF.0ޯƳ^d0p":(DdDnt,4<DLT\dlt|x   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc-([SOA4 N[_GB2312N[5$ .[`) ( TahomaG*Ax @Times New Roman3$ *Cx @Arial7$@ Calibri7@ Cambria- |8ўSOA4 wiSO_GB2312wiSO;Wingdings?4 *Cx @Courier NewO$ ??Arial Unicode MS[SOM Times New RomanM%Times New RomanC$ GillSans_oŖў;4eCS-N[[SO7$ [ @ Verdana7NSe-N[[SOK@ Palatino Linotype- |8N[;NSe~ў_oŖўS Wingdings 2WingdingsY IDCSerifTimes New RomanM4hQw-NfԚMingLiU-ExtB/4 (e[SO7NSeN[N[O42OcuAeMingLiU-ExtBED eck\h[_GBK_oŖў9(PMingLiU _o(u7b Administrator QhR&gT/2!f!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[Qi0)?'*2Xb\+6};KY}5@ ='a*$0ET#V6VXYefr~q.2R8\CM]_wcuik~HqTU ^l'48Q==(>BJPWlp3qayylz '%N'*y+-=13Sdo8y};(&%'.I:;MSZ\_``]b7djkqu}Fkl(^/o?EGceoxH"M+g.>\hux} 2 ./4=@EH[fr R v X K& q) ,+ , P- '0 J e 5q `q x - y V E3 3 5 C RE ]R g j k k e { / > _A F F Z c =e i 6p p s |  " ! +% / 5 8 cD D E T T !U Y _ Ld y z `| ? . )1 I IY c p :C%v'R+.64:@<dD8EXNSY fzqw~L&112<cN1QW\]`desx2c$-=DFH`MMOUX]'c/q!?$:=BCIRIYh\Znw x#GZ"0BBU8_/h~v(8T9:;^=2EiF-j0268>HJKMMLNC_mghim!\4S5K:a@FOaQ/TW[``hh1u-39CXd1jj'pUzu  V&)z5>AEhZ|rsI } ""I@[`hatel)yq",1T7KMN_b5i@o0vvxCT !;A@BIJgK[ceq*xRxq v 0>#$+6GGITUWr\Yffh <_79&>FJLYSWfjmx ]9;;jGIIgntO{G}`Nv`ikpqJzRW,(>B,QV]`k ; O !$ 6$ ~/ ,J P [d i 9o p s { &!'!c0!4!D!_!m!"o!y!1~!9""9";"="uD"oH"H"K"O")P"S"^"3d"8g";##8#J#}####7#:#=#uK#N#Jf#g#yi#j#w#$$1 $B$$t$x%$%$)$4$:$P$W$a$l$m$/}$%%%%%&%'%m(%)%2%2%bU%h%~z%}%u&h &J &o &G&J&M&p&''I'I"'J$'f$'+7'G'`'Rb'm's'&{'!}'(&(C(*(+(p2(6(>([( r()F)) ")6)5B)U)wn)'r)$*:**G*S*1*<*I*nM*nY*e*w*x*r+ + +n+l+Y%+Q<+>+H+FI+L+OS+V+]+`+|+r}+,_ ,-,t,",^,,2,,7,EK,Z,A^,Fd,n,%{, -{ -#-(-:-@-rB-_-b-w-x-i}-B-....".%.'...3.<.?.XD.P.=V.>X.#e.p.mr.y..{ //://C/B/P/Q/a/~g/w/{/0$0U 0 0Y0z0=0B0Z0Qa0c0f0~0$ 1m?1lB1F1F1H1N1AT1Z1_1>b1{192%20222"2%2~,2Q/222T4282B2C2I2V2gX2X2Y2Gc2j2v2|2F333333L3S 3P93J3M3N3SU3d3l3du34c44Y4-@4@4nG4M4Q4R4R4=W4W4oZ4[4i4=o4w4=z4~4655( 5< 55)!5;65B?5E59X9`9-n9Vt9#{9n:::N:::5:$:(:"=:G:%G:G:hM:Y:A_:h:-r: ;;;; ;($; *;39;<;@;H;fQ;[S;S;T;|X;X;Xh;i;+p;r;;;<; <<<<a4<4<x7<^:<@<Q<ic<j<q<q<u<=,=5=7=@8= @=E=[L=T=n=z=~=->{>1 >)>6>>'?>A>S>W>W>Y>b>Pe>Gh>s> ???????8?%?*?3?:?M?M?+X?Y?[?g?g?i?k?m?w?w?@e @@b(@/@0@o8@kN@P@T@W@,a@c@1l@s@tv@ AAVAZA(A9A:A,OAJRATAfmA2tAxAyAyA{AABBBB!B2B>5BsIBUB=XB\B]B_B`B\tBzBP}B% CCJ&C4(C5CG:?G@GNGOGPGWGXGXG_GaGdGfGNgGjGqGsrG<HH:H<H+H-H=/H0H3HBHQHWHZH^H^H%gHhHI I IOIj!I%I%I(Iq0I5I`AIAI`cIeIiILoI tI0uI%wIJJ9J'J}(J)J5JY6JF7J8JsLJ_cJiJkJzJJ KjKzKKWKM$K)KNN&N)N9NENIN#PNUNWN+YN dNiNO OO. OoPyBPKPWPYPbPdePoP|}P3QBQQ.Q!Q%Q/Q6Q>QIZQ9[QJqQrQ~QR?RRRR+R>R?ReRqR0tRS SSS(S;S=S@SMSRS-XSU[SYpS;rSrSUCULU!cUmUsU.Vc VVVV9#V$V\(V0V4V?V{EVRVkVoVrVzVXWH WYWW:WCWKWdWhWLhWVxW{W`|W|WX!X'X%*XN/Xd8XAXFXNXVXWXaXhXnXzXM~X~XYYP Y YYYY$Y0YU2Y$=Yt=YAYRIYqKYNY4eYqY ZZ, Z"Z2Z3Zbbbhb b{&bD+bH0b6b=b,Cb$IbJbwKbQbSbXb=\bdbpbzbc; cTcce(c2c"IcIcRc6TcWcXc`cdd&dk7dFd=NdUdUdld4e< ee%e&e&e)e4e(BeCeiejepeuef]fC f" f ffff%fG&f-f;fqSEqNFq_qr r+rOrV%rz%r-r.r;r^r"`r`rerhrprryrrHsrvrls(sgssm&sN)s>2s4s9s-@sBsFsdZsX[s dsisksAnsp{stttt t)t/t2tCtNtUthtjtGytuiuS u'*u>u?uAuWDulduAiu1muNouruv!v%#v%v&v )v9v?v>AvYvcvNcvuv|vw|ww wwwwR.w8wDxE Nm L6M!RbYhCrryA t|B,.H==.DXeXY^ujp$P.98;SLU^cdlu |J D.&A-=@&ASY~Zos|K&.U/: AOTjdd^ %HKKTVj@m?}E: 8")##P%w%8?IO&TZ^`beRvwC R u&,0/@OPez]{69CJHZ_ahlx~ ()E{FVMtMO[\4^dp{{HI!O"#%%M2b<yCE[_;`z~-8,9:a?C4TKWY[$_a[bJpt~v' Gckk=mt S|C#+*+,2G6,8)Dhdfi#I &(3>4<sACxFLyz))c.M:GKHP]_qy T}sH!H*.39d?ROr[[c eeBiqquy}}h}##&)/8KZbhx am%%d+R-?Wsv} QQ(..E:gCR\hhjqsW ,8?VAO T`w{e]&J%.0Q01i=?DI[bt {C #o#&T,W-x<<>?Bw]y]mt|O!'{3?5l7ASU$Z[dfoxM#K+:fHH~IKLLBTqhVmuyNq(:-}1555;ITsWXn^ JdUicBfEq~,.6E?dA&BHT``cdf 38/19P:jMQiRbvi qs u]x{2~ %)59<>AEHN)bdk`},[9 ] 'd)kGJJN[cfU -u )8::E)HLSMW\B\^kMsx~5 ku1$'i(7KLR`V0Z`jktl=rMsv 34w9=>+BB GxI\mqr*snvL HH445:M,^acvhyzr "%b),0&9%MWW0n}0%*w36BeM^`bmszf ',1r@A1B|CCM#X)u/wIzM| / &k{*N-};=IU_plXotY{ .b29:?A4KWArwO _+6? @TJ`ORVcfnp-!++OLRnty/6D=8@MJNwP^^q6wyp%F6BuGFIVYis;xvz~ h+-2KRZ[\^]g6hiuj]xDt &9"-236;=<E:J^PQ&RemsvxU^!&.'0'A:BuEgKYIjv3y} Sd$P<:HnSXk tW"1IaIMQaahiO} 7!U#(4??CQUAZ`ddjv w +-M2:;Fiwl|[?$,_G:UrXu!wxF@ ).V0==Kw^_wafgpgtvvX(-;l;=CA{EpMd j9knt "-u--8fGKaTjl q>zK~ $&#--02:BI9JePQ Tqy%(-'257=@|A^MFSqfnaxoz}  (!$-5?kBjSSW0bdjo!'t:CFEB(Gjo)tu|T#d#:g<man`2[39q:JKRQV[`irMto{}4B %B%ZersuBwz(M/!$%)@BU'Z\eRfj8swx"#$,LLU-Zyq +5(5/=jBEM6ScUbfj`krN < 9s+h.w5d>o?o@DqQTV|\ aKk@\R:>?"JL2]^cg:y p*:P[iu /9zHoNU|WW%\F`abeb%9PBScj8nd{"&I'M.W235=FJ2Q$Yghw -7AIj*l1oK =#8'00*;?KWbh+jyjTkt#!&(??lFMMNNOQ[lys}~ M#Q,[Hbhms = =l,0Z4=SCFFAGQQCS VXZw]eyAEJo//Cpvwx!U)5= KOX_vgglqw9jWQ"<:K:R<?NNwyD l "q*9;V=P?AMQOSdem]oYrvxPx,:;nHM`7ehp&=DJ*KHM[abltu^B !02:]?wOa5 5}!"%T+-/4@A=E G-V^^coegh.jxxkuh p8K:@VAFHvKUM9T_ xqc $3&%=AXcrmz^ S 0!.21\Bnuw,~{ Ax:>mN PPKRr~r%1_2336*<kBCnFJ[SXUcAd,kzk*u~f')24;9:y;>CDSY'||;E )<-^/$7A>Ng_ppqq~y>c0?OANOYggt@"?BU2]^(bj/kuop16-*/37A?DGLw[ddj*p[p{}E~# "NT|UWXEYp\()0;@DFFHJKn]/bmcrwy@;d$R,UUZeflA!>!#2U^izmp~rw|< EK%+00f3^6<n>KT)WY[/]lYn{^ u)+F55EJKUabopr$%O(8*z/3'59WDGTK__a jYr~zs~q[^ x .0Q17WERc eempqew~H;"x<C GO"pq,rzsvL ?V!=&.:CCEF`SFjgtez (*/16R==4?jD^HS]2b6gPgo I%a*9@.AYJj|"37HIvIoKWZx|Ob1.'{+:-w-77P;T5Zdw~ &*M;"ABQ9Yx_Djs=K(.3MGQ*Z_i5ijoz,|S(}+y,03@DEGLPGV]^a+degKgr'szfL B6"Q-.e4W0_S__m"6#5*6Z7<uAEHOIKQ$[\kmMr\O!QF'/HLSUiksF~t;"+@/2;EVQ RTDbdff$klr! "')0"4BnG[VgGkypvwJMIN|}Wb5 \~]4QjdC1 @;tBDS|@6K5R9Uxd w% fqyQ 2t' 6C, Pne > 0 :(W m "0 l7{876 OZ1a$#7+Zg#W(f$j A%[(;U+C%vg/$hryj^SKE.*?_}unGlb-.5`D) R6 g> g&@ ;N O1 %E!q!Q!.!m!*"+_"@"l]"A}$OV$E5$z$n$;$#%.R%3 %m%*%A>&@&%&~&6&O.J'p(o(7)J* +? -a#-G-Dz-o=-}8-5<-f4.0.. `/x/,a0f:0R0s0C1|I22=E32(94yq4 4p%4} 5;555#5c458E5./6Yd6!66z`6@7.& 8 B381j8-G8A8O9x9l929HU":te:?:8:\E:Kv:'ge?e?LL?i ?R[?95?n3@!3@U@7Wv@@=c%Am(As_A'AE AXPA}oBBmB:C@PC!_CC?CNTN/N\OP@ R(R'^RiSQLS_TtT%XT /U}Ub;UNwU]UG V$V ZV2[V-UVdV zV)Wm,WXA[YwYYZ[[u[w[rh[S[L ]cQV]0]z^h'/_v=_q_WjM`E*`k`A`oK`-ma6az ama5Vbn(b'4CbeFb5lbXbxcIXce/d{)e_Wewf5&f%VgFg Kg6h!i^iE}iLE\jKjtsjN4kzk#l ld{l1^l@Ql8m;-{oiovpkxpZ\_qsqh,qez0( * 3 ? (  f((>e,gFh 1025C"  f((>e,gFh 1026C" 5c @ @ p @ @ p *c *-fcX .1c!! $'c!! _Hlk45974331 _Hlk45809544 _Toc18157 _Toc35393789 _Toc28359001 _Hlk45891039 _Hlk24379207 _Hlk45806975 _Toc28359003 _Toc35393622 _Toc35393791 _Toc28359080 _Toc35393792 _Toc35393623 _Toc28359004 _Toc28359081 _Toc35393624 _Toc28359005 _Toc28359082 _Toc35393793 _Hlk45804705 _Hlk45806250 _Toc28359015 _Toc35393801 _Toc28359092 _Toc35393632 _Toc35393625 _Toc28359007 _Toc28359084 _Toc35393794 _Hlk45810321 _Toc28359016 _Toc28359093 _Toc35393802 _Toc35393633 _Toc35393626 _Toc35393795 _Toc35393803 _Toc28359017 _Toc35393634 _Toc28359094 _Toc35393627 _Toc28359008 _Toc35393796 _Toc28359085 _Toc28359095 _Toc35393805 _Toc28359018 _Toc35393636 _Toc28359086 _Toc28359009 _Toc28359087 _Toc28359010 _Hlk45808911 _Toc16938527 _Toc20823283 _Toc462564070 _Toc513029211 _Hlk45808064 _Hlk45807848 _Hlk45808877 _Hlt26954832 _Hlt26670354 _Hlt26954830 _Hlt26670345 _Hlt26670348 _Hlt26668969 _Hlt26954828 _Hlk45808494 _Hlk45809285 _Hlk45809049 _Hlk45809103 _Hlk45809825 _Hlk45810474 _Hlk45809611 _Hlk45809804 _Hlk45809561 _Hlk45809892 _Hlk45888103 _Hlk45809923 _Hlk45810143 _Hlk45810520 _Hlk45811387 _Hlk45810406 _Hlk45810381 _Hlk45810693 _Hlk45810593 _Hlk45810915 _Hlk45810721 _Hlk45810968 _Hlk45811213 _Hlk45811317 _Hlk45811354 _Toc61149557 _Toc513029217 _Toc14577355 _Hlk45809716 _Hlt26670373 _Hlk45811729 _Hlk45811737 _Hlk45811780 _Hlk45811850 _Hlt26954842 _Hlt26954844 _Hlt26668983 _Hlt26954846 _Hlt26954848 _Hlt26670482 _Hlt26670425 _Hlt26954731 _Hlt26670403 _Hlt26670486 _Toc513029221 _Toc61149559 _Toc14577359 _Toc14577362 _Toc513029224 _Toc61149562 _Hlt26954856 _Toc513029225 _Toc462564084 _Toc61149563 _Toc14577363 _Hlt26954743 _Hlt26954858 _Hlt26954752 _Hlt26670496 _Toc513029226 _Toc14577364 _Toc61149564 _Hlk45871568 _Hlt26954860 _Toc513029227 _Toc61149565 _Toc14577365 _Hlt26954862 _Hlt26954754 _Toc61149566 _Toc14577366 _Toc513029228 _Hlt26670588 _Hlt26954864 _Hlt26670523 _Toc16938546 _Toc513029230 _Toc20823302 _Hlk45872023 _Hlk45889347 _Toc513029231 _Toc20823303 _Toc16938547 _Toc20823304 _Toc16938548 _Toc513029232 _Toc513029233 _Toc20823305 _Toc16938549 _Hlk45872507 _Toc20823306 _Toc16'$$If:V 44l44l07\'$585585 a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If,.046<>xtF 9r a$$ 9r H 9r a$$ 9 r &dPF 9r 9r h]hF 9r 9r h]hF 9r #$&` 9r H 9r 9r &dP d a$$WD`d4d4 xz| d a$$WD`F 9r a$$ 9r F 9r 9r F 9r 9r F 9r a$$ 9r F 9r 9r 4. A!Q#"Q$Q%S2P18 0-. A!#4"$l%S180. A!#"$%S18 0  5I555=55Ff938550 _Toc513029234 _Hlk45890994 _Toc513029238 _Toc16938554 _Toc20823310 _Hlk45983643 _Hlk45873037 _Hlk45873063 _Hlk45873312 _Hlk45890437 _Hlk45873260 _Hlk47360755 _Hlk45875224 _Hlk45874754 _Hlk45875968 _Hlk45875254 _Hlk45875354 _Hlk45973279 _Hlk45973428 _Hlk45985799 _Hlk45973494 _Hlk45973460 _Hlk45973615 _Hlk45974480 _Hlk45975570 _Hlk45975587 _Hlk45976150 _Hlk45976259 _Hlk45978235 _Hlk45979019 _Hlk459865958 !!!%*  [[[[[[[[]  ~ ~ ~ ~ - - N hyyyyyyy|mi5m/14s3A888:@444444_jjj@N!N!N!"%%%(''(w,,,.CC0EIEF~MMNHNWN~NRTTWW[e\t\c !"'(#$%&)*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPSRQTUVWXYZ[\`^_a]bcdefghijklmnopqrstuvxyz{w|}~?*.//,-[[[[ccccc ~ ~ ~ ~ J J % % % % P iyyyyyyyol;q68Hu6C@@@AA444777atttBP!P!P!"%%%*''(y,,,.CC2ELEFMMNMNYNNRT UW X[h\v\c@